תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אהרן ומרים מי היה מבוגר יותר?
בכורות

מראה מקומות: דף ד.

אנו נפגשים פעמים רבות בתורה עם דמויותיהם של 'שלושת הרועים', משה, אהרן ומרים אחותם ויש לדון מה היה סדר תולדתם?

אין פסוק מפורש בתורה המורה את סדר לידתם, אנו רק יודעים שאהרן הכהן היה מבוגר ממשה רבנו בשלוש שנים, כפי שאומרת התורה בפרשת 'וארא' שמשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלוש ושמונים שנה בעמדם לפני פרעה.

באופן פשוט מרים הייתה הבכורה ולאחריה אהרן ומשה, שהרי הגמרא במסכת מגילה (דף יד') אומרת שמרים נקראת בזמן קריעת ים סוף 'אחות אהרן' ולא אחות משה על שם שנתבאה בהיותה אחות אהרן על לידתו של משה 'עתידה אימי שתלד בן שמושיע את ישראל' אם כן מסתבר שהיא הייתה מבוגרת מאהרן (שהיה אז פחות מבן שלוש) וראויה לנבואה. אף השגחתה על משה רבנו לאחר שהונחה תיבתו בסוף על שפת היאור מורה על בגרותה באותה עת.

אך יש לציין שאין בכך אלא סברה בלבד וניתן לומר שמכיוון שהפיתוח הגופני ובגרותו באותה תקופה היה שונה מהמורגל בימינו, כפי שמבואר בגמרא בסנהדרין בתחילת פרק בן סורר ומורה שהיו נשים יולדות בגילאים צעירים, ואף על רבקה אמנו אומרים חז"ל שהייתה בת שלוש ושאבה מים מן הבאר לכל גמליו של אליעזר עבד אברהם, אין בכך הכרח להכריע שמרים הייתה מבוגרת מאהרן הכהן.

אכן, התוספות במסכת בכורות דף ד. מבינים מתוך גירסה שהייתה להם בפרש"י שם שלדעתו אהרן היה הבכור ומקשים עליו התוספות שמרים הייתה גדולה יותר כפי שמובא במדרש רבה פרשת שמות שמרים הנביאה הייתה מבוגרת מאהרן בשלוש שנים? כפי שהדגשנו שאלת התוספות היא ע"פ גירסה שהייתה לפניהם בפרש"י וכפי שמעירים המפרשים שלפי הגירסה לפנינו לא קשה ואף נראה בהמשך שרש"י מסכים בזה לשיטת תוספות.

אמנם, המהרש"א אומר אחרת. במסכת סנהדרין דף ז. אומרת הגמרא שבזמן שישראל פנו לאהרן שיעשה להם אלוהים שילכו לפניהם, כתוב בתורה 'ויבן מזבח' ודורשים חז"ל 'ויבן מזבוח' דהיינו הוא ראה את חור שהרגוהו לאחר שלא נעתר לבקשתם ועשה אהרן חשבון שאם יהרגו גם אותו לא תהיה להם תקנה במה שיעברו על מה שנאמר על אנשי בית ראשון 'אם יהרג במקדש ד' כהן ונביא'. שואל המהרש"א הרי אהרן עוד לא היה כהן שהרי עד שלא הוקם המשכן הייתה עבודה בבכורות כדברי המשנה בפרק יד' של מסכת זבחים, ומדוע אהרן דן עצמו ככהן (ע"ש עוד בביאורו מה הכוונה 'מקדש ד" לפני הקמת המשכן)? עונה המהרש"א שאמנם אהרן עוד לא היה כהן מצד בחירתו לכהונה מכלל בני ישראל, אך הוא היה כהן מצד היותו בכור. אם כן, המהרש"א אומר שאהרן הכהן היה בכור ועבד בקודש ככל הבכורות שעבדו באותו זמן. ה'עינים למשפט' שם רוצה בתחילה לומר שכוונת המהרש"א שאהרן היה גדול האחים ולא ממש בכור אך הוא דוחה זאת ואומר שלא מצאנו שבכל בית הגדול יעבוד בעבודת הקרבנות אז, ועל כן הוא מסיק שהבנת המהרש"א היא שהגמרא בסנהדרין חולקת על המדרש בפרשת שמות.

בספר 'מרגליות הים' של הרב ראובן מרגליות זצ"ל מביא סייעתא להבנת המהרש"א מדברי הרשב"ם בפירושו לתורה על הפסוק הנ"ל בעניין קריאת ים סוף 'ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן' שמפרש שעל פי הפשט קורא אותה אחות אהרן של שם הבכור כפי שמצאנו פסוקים נוספים שבהם הצעיר נקרא מוזכר כאחיו של המבוגר ממנו. (גם הרמב"ן שם בפירושו אומר שנראה מרים של שם גדול האחים, אם כי אולי ניתן לומר שכוונתו לגדול מבן האחים שלאחריה, אך לא נראה כך ןאף הדוגמאות ממקראות אחרים מורים שזו כוונתו של הרמב"ן גם כן).

אם כן מה יאמרו אותם מפרשים על ראיית התוספות ממדרש מפורש שמורה על כך שמרים הייתה מבוגרת יותר מאהרן הכהן?

ניתן לומר כאמור שהגמרא בסנהדרין חולקת על המדרש כנ"ל בהבנת המהרש"א אך מעבר לכך ישנו מדרש אחר, אותו מביא ג"כ 'מרגליות הים', בפרשת נשא פרשה ו' שם כתוב שאהרן היה בכור. אכן, הרש"ש שם על דברי המדרש מעיר שזו סתירה לדברי המדרש בפרשת שמות שם מבואר שמרים הייתה מבוגרת יותר מאהרן, ואילו ה'עץ יוסף' שם מסביר שכוונת המדרש בפרשת נשא היא שאהרן היה גדול האחים אך לא ממש בכור.

וכיצד ניתן ליישב את שאלת המהרש"א בגמרא בסנהדרין, אם נדבוק בשיטה שמרים הייתה מבוגרת יותר? ה'בן איש חי' בספרו 'בן יהוידע' במסכת סנהדרין שם בדף ז' דוחה את דברי המהרש"א ואומר שמרים הייתה מבוגרת יותר כדברי המדרש בפרשת שמות, ומה שאמר אהרן שעלול להתקיים בהם 'אם יהרג במקדש ד' כהן ונביא' היינו משום שמצאנו שכבר במצרים היה יחס כהונה לאהרן, כדברי הגמרא במסכת זבחים דף קב' על הפסוק 'ויחר אף ד' במשה' שכל חרון אף עושה רושם, והרושם שם הוא במה שלא נעשה משה כהן אלא אהרן (וע"ע באוה"ח הקדוש בפרשת יתרו עה"פ 'וגם הכהנים הנגשים אל ד' יתקדשו' שמפרש שהם הבכורות או הכהנים מבני אהרן, א"כ כבר בשעת מתן תורה הייתה משמעות לכהונתם של אהרן ובניו).

[ה'עינים למשפט' אומר שהחשבון של אהרן הוא במה שנקרא כהן על שם העתיד, ועיקר החיוב הוא משום שפיכות דמים, ע"ש].

האברבנאל בפרשת חוקת אומר שסדר פטירתם של שלושת הרועים הוא כסדר לידתם והיינו מרים אהרן ומשה, א"כ למד שמרים מבוגרת מאהרן.

מובא בגמרא במסכת שבת דף פח. 'דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא – בריך רחמנא דיהב אורייתא תליתאי וכו' על ידי תליתאי' – מדוע משה רבנו שהתורה ניתנה על ידו נקרא 'תליתאי'?

רש"י מפרש 'תליתאי' – 'משה שהיה שלישי לבטן: מרים, אהרן ומשה'. א"כ לדעתו זהו סדר לידתם (וכפי שציינו לעיל שלא כגירסת התוספות בפירושו במסכת בכורות ממנה עלה שדעת רש"י שאהרן היה בכור).

אך רבנו ניסים גאון שם מפרש אחרת: 'תליתאי – אהרן, מרים ומשה' אם כן הוא מבין שאהרן היה בכור וזהו סדר תולדתם.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים