תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אחד יותר מדי
בראשית
כותב החידוש: שפר בנימין סטולמן

מראה מקומות: בראשית יח, ב

 (בראשית יח, ב)

אחד יותר מדי 

רש"י פירש כי שלושת האנשים הנזכרים בפתח פרשת וירא היו שלושה מלאכים שנשלחו לאברהם בדמות אנשים: אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם. למעשה, מאוחר יותר אנו למדים ששני מלאכים המשיכו בדרכם לסדום, ומכאן שאותן דמויות מילאו תפקידים בשני סיפורים שהם לכאורה שונים: בשורת לידת יצחק והפיכת סדום. מדוע נקשרו אירועים אלו, שהם לכאורה נפרדים לחלוטין? 

לדעתי, נפרסת לפנינו מערכה מתוזמנת היטב: שני המלאכים ההולכים להפוך את סדום ולהציל את לוט עושים עבודתם נאמנה, ואילו לוט מעלה בפניהם את חששותיו: וַיֹאמֶר לֹוט אֲלֵהֶם אַל נָא אֲדֹנָי: הִנֵה נָא מָצָא עַבְּדְּך חֵן בְּעֵינֶיָך וַתַגְּדֵ לחַסְּדְּך אֲשֶר עָשִיתָ עִמָדִי לְּהַחֲיֹות אֶת נַפְּשִי וְּאָנֹכִי לֹא אּוכַל לְּהִמָלֵט הָהָרָה פֶן תִדְּבָקַנִי הָרָעָה (בראשית יט, יט). 

לוט מודע לכך שהוא ניצל בזכות היותו צדיק ביחס לשכניו הרעים בסדום. הוא חושש שאם יימצא בקרבת אברהם לא יעמדו לו זכויותיו להינצל: "פן תדבקני הרעה" (שם יט): כל הימים שהייתי בסדום היה ה' מחשב מעשי עם מעשיהם, והייתי עומד, שהייתי צדיק אצלם. אלך לי אצל אברהם הצדיק, שישקול ה' את מעשי עם מעשיו – לא אוכל!  למה? פן תדבקני הרעה (פסיקתא רבתי ]איש שלום[, פיסקא ג, ביום השמיני) זו הסיבה שבעטיה החליט לוט להתרחק עם בנותיו מאותו מקום שאליו הובילו אותו המלאכים: "וַיַעַל לֹוט מִצֹועַר וַיֵשֶב בָהָר, ושְּתֵי בְּנֹתָיו עִמֹו" (שם יט, ל). 

לאחר שהגיעו לאותה מערה, הציעה בכירת בנותיו של לוט לצעירה ממנה: "אָבִינּו זָקֵן וְּאִיש אֵין בָאָרֶץ לָבֹוא עָלֵינּו כְּדרֶך  כָל הָאָרֶץ לְּכָה נַשְּקֶה אֶת אָבִינּו יִַין וְּנִשְּכְּבָה עִמֹו  ּונְּחַיֶה מֵאָבִינו, זָרַע" (שם לא–לב). ואכן, הפסוקים ממשיכים לתאר את אשר אירע:

 וַתַשְּקֶיןָ  אֶת אֲבִיהֶן יִַין, בַלַיְּלָה הּוא; וַתָבֹא הַבְּכִירָה וַתִשְּכַב  אֶת אָבִיהָ , וְּ לֹא-יָדַע בְּשִכְּבָה ּובְּקּומָה. וַיְּהִי, מִמָחֳרָת, וַתֹאמֶר הַבְּכִירָה אֶל- הַצְּעִירָה, הֵן שָכַבְּתִי אֶמֶש אֶת-אָ בִי; נַשְּקֶנּו יִַין גַם-הַלַיְּלָה, ּובֹאִי שִכְּבִי עִמֹו, ּונְּחַיֶה מֵאָבִינּו, זָרַע. וַתַשְּקֶיןָ  גַם בַלַיְּלָה הַהּוא, אֶ ת- אֲבִיהֶן-יִָין; וַתָקָם הַצְּעִירָה וַתִשְּכַב עִמֹו, וְּלֹא-יָדַע בְּשִכְּבָה ּובְּקֻמָה. מעשה זה שעשו בנות לוט עם אביהן התקבל במאמרי חז"ל כדבר חיובי בגלל כוונותיהן הטובות, כי "סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול" (רש"י, בראשית יט, לא). עד כדי כך ראו חז"ל במעשה זה חלק מתוכנית שמימית, שהסבירו: "יין נזדמן להן במערה להוציא מהן שתי אומות'(רש"י). 

אולם, לעיל הצענו שלוט נמלט למערה מפני שחשש להימצא בקרבתו של אברהם, כלומר שהוא האמין שאברהם היה בחיים. מתברר, שאף בנותיו של לוט היו מודעות לשיקוליו של אביהן. ולא זו בלבד, אלא שבנות פקחות כאלה, ודאי היו צריכות לשער שכשם שהן ניצלו מהפיכת סדום בוודאי גם דודן הצדיק של משפחתן המורחבת ניצל גם הוא! כיצד הגיעו למסקנה שעליהן מוטלת האחריות להחיות זרע מאביהן? 

לדעתי, בנות לוט אכן שיערו שאברהם ניצל כשם שאביהן ניצל. אלא שהן גם ידעו שלאברהם ולשרה טרם נולדו ילדים והם "זְּקֵנִים בָאִים בַיָמִים חָדַל לִהְּיֹות לְּשָרָה אֹרַח כַנָשִים" (שם יח, יא), כפי שנאמר סמוך להפיכת סדום. עתה מתברר פשר סמיכותם של שני סיפורים אלה – בשורת שרה והפיכת סדום. סמיכות זו נועדה להבהיר שבנות לוט אכן לא ידעו על הבשורה שקיבלה שרה, שעות ספורות קודם להפיכת סדום. בעידן שבו אין תקשורת אלקטרונית מהירה, יש להניח כי השמועה לא הגיעה אליהן ולכן הן לא ידעו שאברהם ושרה יזכו לקיים זרע. וכדי שייוודע לדורות הבאים שכוונתן הייתה רצויה נשלחו כל שלושת המלאכים אל אברהם, כולל זה שהיה מופקד על הפיכת סדום, כדי להדגיש שלא הספיקו בנות לוט להתעדכן בבשורה שקיבלה שרה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים