תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

א. מי שאינו עונה לעני שלום מחמת שחושש שיבקש ממנו הלואה וכדומה אם נקרא גזלן. ב. האם יש לומר לחבירו שלום כאשר יש לו צד שאין חבירו יענה לו. ג. מי שיודע שחבירו לא יענה לו מחמת שכועס עליו וכדומה אם מותר לו לומר לחבירו שלום כדי שלאט לאט יגרום לא לכעוס עליו.
ברכות
כותב החידוש: בנימין תמיר

מראה מקומות: מסכת ברכות ו' ע"ב מהרש"א שם ועוד.

א. אמרינן בגמ' בברכות (ו' ע"ב) א"ר חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו, ואם נתן לו ולא החזיק נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם, וביאר רש"י שודאי שגם גזלת העשיר הוי גזל, ואמר הפסוק גזלת העני שאין לו כלום לגזול ממנו, אלא מה שלא השיב על שלומו נקרא גזלן, ועיין בבן יהוידע שמפורש בדבריו שאפילו אם אינו עונה לעני לא מחמת שלא אוהבו או שאינו נחשב בעיניו כלום, אלא אינו עונה לו מחמת שחושש שיבקש ממנו צדקה או הלואה בכל זאת נקרא גזלן, ונראה שאפילו אם אין לו להלוות או לתן צדקה כלל בכל זאת מה שאינו עונה נקרא גזלן.

ובמרומי שדה כתב שמדובר שאומר העני שלום לאדם הרגיל ליתן לו צדקה, וכאשר אותו אדם אינו עונה לו מתבייש העני לבקש ממנו צדקה, ואמרינן בתנחומא (פרשת בהר) אל תגזל דל כי דל הוא, אם למוד היית לפרנסו וחזרת בך דע שאתה גוזלו עכת"ד, אלא שלא נראה כך מלשון הגמ' דמשמע שעל עצם מה שאינו עונה שלום נקרא גזלן ולא על מה שאינו ממשיך להביא לו צדקה, וכן מפורש בראבי"ה שכתב דמשמע בפסוק עני מלשון עניה שאינו עונה שלום.  

ב. כתב המהרש"א שאין לומר שלום למי שאין רגיל ליתן לך שלום ויש חשש שלא יענה, משום שמכשילו באיסור שיקרא גזלן, ויש לדון האם יש איסור גמור מדרבנן לא לומר לאדם כזה שלום משום לפני עור, או דילמא משום שאינו ממש גזלן אלא רק נקרא גזלן לכן איסור גמור של לפני עיור, ונ"ל שיש להוסיף עוד שיש חשש שאם חבירו לא ישיב לו שלום יהיה לו קפידא על חבירו איך אני אומר לו שלום והוא אינו עונה לי, ואם ימשך כמה פעמים יכול אף להגיע לשנוא אותו מחמת כך וזו סיבה נוספת מדוע לא יאמר לו שלום אם חושב שלא יענה לו.

ועיי"ש עוד שלומר שלום לגוי מפני דרכי שלום מותר אף אם יש צד גדול שאין הגוי יענה לו דאין לחוש שיקרא הגוי גזלן.

ג. ונ"ל שאם יודע שחבירו כועס עליו מותר ומצוה לומר לו שלום אף שיודע שאין חבירו יענה לו משום שעל ידי שאומר לו שלום כל פעם שרואהו, ודאי לאט לאט מסיר הכעס והשנאה של חבירו כלפיו, וא"כ אף שמכשילו שיקרא גזלן בכל זאת מצילו מאיסור חמור יותר של לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין זה נחשב שהאומר שלום עובר איסור קל אלא גורם לזה שאינו עונה לעבור איסור קל כדי להציל עצמו מאיסור חמור, ובכה"ג טוב לאדם שיעבור איסור קל כדי להציל עצמו מאיסור חמור יותר כדאיתא בשבת ד' ע"א.

ודומה לזה סברת הגרש"ז על מה שנפסק בש"ע סימן קס"ט סעיף ב' וז"ל לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך, וידועים דברי הגרש"ז במחת שלמה שאם הגיע אינסטלטור וכדומה לעשות לו תיקון בבית וודאי שאם לא יציע לו משהו לשתות יאמר אותו אינסטלטור עבדתי אצל יהודי שומר תורה ומצוות ואפילו כוס מים לא הציע לי, ויהיה מכך חילול ה' וגם יכול לגרום לשנאה וללשון הרע, לכן מוטב שיציע לו לשתות, ואף שהשבט הלוי ח"ד ס' י"ז סובר שאין לעבור איסור לפני עור ולהכשילו באיסור קל, כדי להצילו מאיסור חמור עיי"ש, כבר הארכתי בזה לקמן בענין איסור לפני עיור והסקתי כשיטת הגרש"ז עיי"ש, ועוד שבנידון דידן נ"ל פשוט שגם מרן השבט הלוי יודה שכן יאמר שלום, דבנידון דידן מצילו מהרבה איסורים דאורייתא, ועוד שאין זה ממש עוון אלא נקרא גזלן ולא הוי גזל ממש, ועוד נ"ל שאפשר שבכה"ג אין זה שאינו עונה נקרא גזלן, דנראה הטעם שהאינו עונה שלום לחבירו נקרא גזלן הוא משום שהאומר שלום לחבירו אומר כן על מנת שיקבל שלום בחזרה, ואם כן מקבל האדם שאמרו לו שלום דבר על מנת להשיב ובמה שאינו משיב נקרא גזלן על מה שקיבל, אבל בכה"ג שהאומר את השלום לא אומרו בשביל שחבירו ישיב לו אלא יודע שאין חבירו ישיב, ובכל זאת אומר שלום כדי להסיר כעס מלב חבירו, בכה"ג נראה שאינו נקרא גזלן על מה שאינו עונה.

ועוד מסתבר שיכול למחול לו מראש על כך, כמו שיכול למחול על גזלה גמורה שגזלו ממנו וכל שכן מגזלה זו, וע"י שימחול לא יכשיל את חבירו באיסור כלל, [ועיין לקמן מדברי התוס' ועוד שהגורם לחבירו לחשוב שעובר איסור אף שהמעשה עצמו באמת אינו אסור בכל זאת עבר על לפני עיור לא תתן מכשול, בכל זאת נ"ל שבאיסור זה שרק נקרא גזלן ולא הוי גזלן ממש אין לחשוש ללפני עור אם מוחל לו על כך, ובטח בשביל תועלת עצומה זו שמסיר הכעס והשנאה מלב חבירו עליו].

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים