תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בדין אין איסור חל על איסור באיסורי חפצא וגברא
יבמות
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: יבמות לג

 

הנה כלל גדול הוא בש"ס דאין איסור חל על איסור אא"כ הוא מוסיף או כולל או דהם חלים בב"א ויש להעמיד כמה הערות בהאי ענינא, חדא דהנה מבואר בראשונים בנדרים (ר"ן בדף יח. ד"ה הלכך ובשו"ת הרשב"א א תרטו) דנדר חל על שבועה, והביאור הוא דכיון דשבועה היא איסור גברא ונדר הוא איסור חפצא ממילא הנדר מוסיף על השבועה לאסור החפצא, ולכאו' הביאור הוא דאאח"ע הוא משום שאין מקום לאיסור לחול אחר שיש כבר איסור שעומד ע"ז וממילא כששני האיסורים עומדים בשני מקומות שונים אין חסרון לאיסור השני לחול וממילא כשהנדר חל על החפצא שעליו לא עמד שום איסור שפיר הוא יכול לחול, ואם כנים הדברים ילה"ק אמאי אמרי' בגמ' שאיסור יוה"כ על איסור נבילה יש בזה חסרון של אאח"ע והלא איסור נבילה הוא בפשטות איסור חפצא, שהחתיכה דאיסורא היא האסורה וא"כ מה החסרון של יוה"כ על נבילה. והיה מקום לומר בזה דנהי דאיסור חפצא חל על איסור גברא מ"מ איסור גברא לא יכול לחול על איסור חפצא והביאור הוא משום שגם באיסור חפצא נהי דהאיסור מתחיל וקיים בחפצא מ"מ סו"ס האזהרה היא על הגברא והגברא מוזהר בחפצא, וממילא היה מקום לומר דנהי דאיסור חפצא חל על איסור גברא משום דבאיסור גברא חפצא כלל לא אסור מ"מ איסור גברא לא יכול לחול על איסור חפצא דאחר שהחפצא נאסר שוב ממילא גם הגברא נאסר בהאי חפצא ושוב לא יכול לחול עליו עוד איסור, וממילא איסור יוה"כ שהוא איסור גברא לא יכול לחול על איסור נבילה, ולפי"ז בגוונא שקודם נכנס יוה"כ ואח"כ היא נתנבלה איסור הנבילה יחול על איסור יה"כ (אא"כ נימא כמש"כ הראב"ד הובאו דבריו בריטב"א יבמות לג, שבאיסור נבילה חשיב שהוא מוזהר משהביא ב' שערות ואע"פ שנבילה זו אכתי לא קיימת מ"מ כיון דאיא כמה נבילות בעולם חשיב דמוזהר ע"ז, ומאידך באיסור יוה"כ ל"ח דמוזהר עד דאתי וכמבואר בגמ' גבי שבת דבעי שיביא שתי שערות בשבת כדי שזה יהיה בב"א, ולפי"ז לעולם איסור נבילה קדים, וממילא יוה"כ לא יכול לחול עליו,) אלא דנהי דמסברא הי המקום לומר כך מ"מ מבואר בר"ן שם לא כך שהר"ן כתב שאיסור שבועה לא חל על הנדר משום שבנדר איכא גם איסור גברא של לא יחל דברו שזה איסור גברא, ומבואר בר"ן שלולי זה איסור שבועה היה יכול על איסור נדר והיינו שגם איסור גברא יכול לחול על איסור חפצא, וא"כ הדק"ל אמאי חשיב אח"ע.

ובהכרח י"ל בזה, דלעולם כל איסורי תורה חשיבא איסורי גברא, וכמבואר בריטב"א בנדרים יג, ומ"מ חלוק נדר מכל האיסורים שבתורה, ולפי"ז יהיה הביאור דלא סגי בהא דהאיסור חל במקום אחר מהאיסור הראשון, אלא בעי שתוכנו ומהותו של האיסור יעמדו במקום אחר מהאיסור הראשון, וממילא כל איסורי תורה מהותם הם לאסור את הגברא, ונבילה ויוה"כ כהדדי נינהו בענין זה ששניהם האיסור הוא לאסור את הגברא שלא יאכל ביוה"כ ושלא יאכל נבילה, ורק איסור נדר מהותו הוא שהחפץ לא יפגע, וזה כל מהות ותוכן האיסור ובזה אמרי' דהאיסור של נדר יכול לחול על נבילה, ובאמת דעדין יש מקום לעיין אמאי באמת לא סגי בהא דהאיסור חל על החפצא בשביל שאיסור אחר יוכל לחול עליו ובעי שכל תוכן האיסור יהיה על החפצא אבל עכ"פ כך בהכרח מבואר, ודרך זו היא כעין מה שביאר הגרש"ש בריש נדרים בהגדרת איסור חפצא וגברא שיש איסורים שמהותם הוא הגברא ויש איסורים שמהותם היא החפצא שהחפץ לא יפגע, ורק באיסור קונם שיעור האיסור הוא שהחפצא לא יפגע וממילא הוא יכול לחול על איסור גברא. ובאמת דיעוי' שם בחי הגרש"ש ריש נדרים שהביא לדברי הא"מ שביאר בדברי הר"ן שהא דאיסור נדר חל על איסור שבועה הוא משום דחשיב איסור מוסיף בהא דהנדר חל על החפצא, וכתב הגרש"ש ע"ז אינו מסתבר דלא מצינו בכה"ג איסור מוסיף מה דנתחדשה המציאות דא"כ בכל דוכתא יהי' איסור מוסיף דלדברי הגאון הנ"ל יהי' ענין חלות קונם כשאר מציאות כאחות אשה עכ"ד.

אלא דאחר כ"ז אכתי קשה מדברי הגמ' בחולין דף קא דאמרי' שם דאיסור מוקדשין לא חל על איסור גיד הנשה כיון דאאח"ע, וזה צ"ב דהלא הא דנדר הוא איסור חפצא הוא משום דנדר הוה כהקדש ואין שייך לומר דרק איסור נדר הוא איסור חפצא ואיסור הקדש הוא איסור חפצא וא"כ אמאי איסור מוקדשין דהוא איסור חפצא לא יכול לחול על איסור גיד דהוא איסור גברא, ואי נימא דגם איסור גיד הוא איסור חפצא ומשו"ה אין איסור מוקדשין לא יכול לחול עליו א"כ יקשה אמאי נבילה שאני שאיסור יוה"כ לא יכול לחול עליו וצ"ע

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים