תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בדין מכניס עצמו לאונס
כתובות
כותב החידוש: דוד גולדשילד

מראה מקומות: ג':

בדין מכניס עצמו לאונס

בגמ' ג': ולידרוש להו דאונס שרי, ומשני משום דאיכא פרוצות וכו'. והקשה הגר"ש אייגר דהרי אסור לאדם להכניס עצמו לאונס ואיך דרשינן דאונס שרי ומותר להינשא ביום הרביעי ועי"ז יבואו לאיסור אשת איש, ובסוגיא זו האריך הגרש"ר בחידושיו סימן ד' ונבאר עפ"י דבריו.

הביא הגרש"ר בשם הגרש"ש לבאר דיש חילוק בין היתר דאונס להיתר דפקוח נפש, והכא איירי מה להיתר פיקו"נ ולא דמי למכניס עצמו לאונס דאסור כיון שע"י שהוא גרם לעצמו אונס זה לא חשיב לגביו אונס על המעשה והוי מזיד משא"כ במכניס עצמו לפיקו"נ עתה כשעושה המעשה יש לו היתר דפיקו"נ ונחשב שהכניס עצמו למצב שהתורה מתרת לו לעבור ואי"ז איסור.

והנה מצינו בכמה דוכתי שאסור לאדם להכניס עצמו להיתר דפיקו"נ, וכגון דשבת יט. דאין מפליגין בספינה ג' ימים קודם השבת וביארו הראשונים שם דחיישינן שמא יבואו לידי פיקו"נ ויצטרך לחלל את השבת, וכן היכא דשפכו מים חמים דינוקא קודם המילה ואם ימולו אותו יצטרכו לחלל שבת ולחמם לו מים ויש בראשונים שמבטלין מצוות מילה וחזינן דאסור לאדם להכניס עצמו לידי היתר דפיקוח נפש.

וביאר בזה הגרש"ש דיש נפק"מ בין מכניס עצמו לביטול עשה לבין מכניס עצמו לאיסור לא תעשה, דלביטול עשה אף אם הכניס עצמו למצב שאינו מחויב לקיום העשה מ"מ לאחר שיתבטל האונס אין בידו קיום העשה וחשיב שבטל העשה ולכך אסור, משא"כ בלא תעשה כיון שבשעה שיעבור על האיסור יש לו היתר דפיקוח נפש אע"ג דגורם לעצמו לעבור על לא תעשה מותר וליכא איסור כלל.

והוסיף הגרש"ר דאף אי נימא דגם באיסור לא תעשה אסור להכניס עצמו לפקו"נ יש ליישב סוגיין לפמש"כ הגרש"ש דהכא הוי מכניס עצמו להיתר דפיקו"נ ושרי, דהנה הגר"ש אייגר תירץ דהכא מותר להכניס עצמו לאונס דמשום עיגונא התירו, ולכאורה מוכרח דטעמא דמשום עיגונא התירו שייך רק באיסורא דרבנן דהא באיסורא דאורייתא דגילוי עריות לא מסתברא דיתירו ומכניס עצמו לאונס הוי איסור דאו', ולכך ודאי דאף הגר"ש אייגר איירי במכניס עצמו לפיקו"נ. 

ויש להוכיח דמכניס עצמו לאונס הוי איסור דאו' דהרמב"ם פ"ה מיסודי התורה ה"ד כתב דגם בע"ז דחייב ליהרג ולא לעבור מ"מ אם עבר ולא נהרג פטור מעונשים כיון דהוי אונס, וכתב ע"ז הרמב"ם וז"ל אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על קיאו ונקרא עובד עבודת כוכבים במזיד ונטרד מן העוה"ב ויורד למדרגה התחתונה של גהינום, ומשמע להדיא דחשיב עובד כוכבים גמור והתם מיירי במכניס עצמו לאונס דהא כשעובד ע"זאין יכול להימלט רק יכול לברוח מקודם, וחזינן דמכניס עצמו לאונס הוי איסור דאוריתא ולא שייך בזה טעם דמשום עיגונא התירו.

אמנם לפמשנ"ת בדברי הגרש"ש דאיירי במכניס עצמו לפיקו"נ לכאורה כיון דאין זה אלא איסור דרבנן יהא מותר להכניס עצמו למצב שיהיה מותר לעבור על איסור, אמנם הקשה הגרש"ר איך אמרי' דע"י אונס שרי והא ע"י שמכניסות עצמן למצב שיבעלו להגמון באונס יאסרו על בעליהן, דכ"כ המהרי"ק שורש קסז' דאף דהיכא דדינא

דתעבור ולא תיהרג מ"מ נאסרת לבעלה וכפי שבסוטה האיסור דומעלה מעל באישה היינו דאע"ג דאין איסור דעריות מ"מ יש עצם מציאות מעשה הזנות תחת בעלה דקאסרה, ואמר בזה הגרש"ש דהמכניס עצמו לידי אונס מ"מ השתא  שבא עליו האנס ועושה המעשה בכפיה אי"ז חשיב מעשה ברצון והא דלא פטרינן כדין אונס הוא משום דהוי מזיד ופושע בהתהוות אוונס זו ולכן אי"ז מדין אונס רחמנא פטריה אבל מ"מ לענין איסור סוטה לבעלה אינה נאסרת אלא היכא דאיכא זנות מרצון אבל כשהיא הכניסה עצמה לאונס סו"ס עצם מעשה הזנות נעשה בכפיה ולא מרצונה ואין אוסרה על בעלה אלא היכא שיש מעשה ברצון.

היוצא דהכא איירי במכניס עצמו להיתר דפיקו"נ ואף אי איירי במכניס עצמו לאונס לא קאסר כיון שלמעשה אינו נעשה ברצון.

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים