תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בדיני מתנות לאביונים
פורים
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: מתנות לאביונים

מתנות לאביונים:

מתנות לאביונים ע"י כרטיס אשראי ושיק: יל"ע במתנות לאביונים האם יוצאים יד"ח ע"י כרטיס אשראי, שהרי הכסף לא יוצא מחשבון הנותן ופעמים שלא נכנס למקבל, אלא שהקופות נותנות על חשבון הכספים העתידים להיכנס ונמצא שהנותן לא נתן מכספו.

ואולי הוי כאומר לקופת הצדקה תן פרוטה לעני ואחזיר לך שנחשב כאילו הערב נתן, א"נ כיון שהבנק מחשיב זאת כזיכוי ונותן אשראי עפי"ז, וכן שדעת אנשים להחשיב זאת כתשלום לכל מילי ייחשב כנתינה מיד, ופסקו שאם קופת הצדקה מזכות לעניים בכסף מזומן רק בזה יוצא יד"ח.

ולגבי שיק לכאורה אף בדחוי הרי נחשב בעיני אנשים כנתינה כיון שאפשר לקנות בו דברים, וייחשב עי"ז כשוה כסף אך ראיתי שפסקו שרק אם אפשר לפדותו בו ביום יוצא יד"ח ובלא"ה לא יוצא יד"ח.

ולגבי העברה בנקאית לכאו' היה מהני בכל גווני כיון שע"י שרואים אסמכתא נותנים עי"ז דברים אע"פ שא"א להוציא מיד הכסף, אך ראיתי שפסקו דמהני רק בכה"ג שרואה מיד הכסף בחשבונו ואף יכול למושכו מיד בפורים.

מתנות לאביונים כשאין האביון יודע: יל"ע במי שנתן מתנות לאביונים באופן שאין האביון יודע שקיבל זאת כמתנות לאביונים, וכגון שהניח לו הכסף בבית והאביון חושב שהכסף שלו, או שולח לו בתורת משלוח מנות אבל כוונתו למתנות לאביונים האם יוצא יד"ח. והנה בדמאי (ד' ד') איתא מי שיש לו אורח כהן או עני לא יתן להם תרומת מעשר ומעשר עני אלא אם יודיעם, כיון שהם סבורים דמשלהם מאכילם ואי"ז נחשב מצות נתינה וכמאכיל אורחיו תרומה ומעשר ואסור.

והביא הגר"א גינחובסקי שיש לחלק מתנות לאביונים ממשלוח מנות, שמתנות לאביונים הוי נתינה כמו בתרומה ומעשר, ומשלוח מנות אינו דין להביא מנות והמקבל יכול לשלוח חזרה, ולכך השולח מתנות לאביונים בתורת משלוח מנות הרי המקבל סבור שזה משלוח מנות ויחזיק לו טובה על זה, ונמצא דלא חשיב נתינה לאביון אלא כמכירה ולא יצא ידי מתנות לאביונים, אך שייכא שיחשב נתינה כשהשולח לא יאמר ממי המשלוח מנות שהמקבל לא יוכל להחזיק לו טובה, אך מטעמא אחרינא יל"ד כיון שהכתב סופר כתב שאם הטעם במשלוח מנות להרבות אחוה ורעות אינו יוצא יד"ח משלוח מנות כשאין יודע המקבל מיהו הנותן, וא"כ יש לחוש שהמקבל לא ישתמש במתנות כיון שיחשוש שדעת הנותן רק אם יקיים המצוה. אך עיקר דברי הכת"ס לא מוסכמים כ"כ. היוצא דיוצא יד"ח מתנות לאביונים אף כשאין המקבל יודע שזה בתורת מתנות לאביונים, אך אם נותן בתורת משלוח מנות אין מהני כיון שיחזיק לו טובה.

מתנות לאביונים לעתיד לבוא: איתא ברמב"ם (מגילה ב' יח') דאע"פ שכל זכרון הצרות יבטל ימי הפורים לא יבטל, שנאמר וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, ויש להעיר היאך יקיימו מצות מתנות לאביונים הרי לא יהיו אביונים בעם ישראל, ואין שייך לקיים ע"י נתינה לגוי שאינו מחוייב בפורים כלל, והביא הגר"א גינחובסקי שבשו"ת מהרי"ט (ח"א ספ"ה) כתב שהרוצה לפטור עצמו ממעשר עני מפקיר נכסיו לפני ג' אוהבים כדי שיחשב עני, וה"ה ינהגו כך בימות המשיח להחשב אביון, ודחה הגר"א שעצה זו מהני רק למעשר עני, שהמפקיר נכסיו ויודע שבשעה מועטת יחזור ויזכה בהם אפשר להגדירו עני, אך א"א להגדירו כאביון ולא יועיל למתנות לאביונים.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים