תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בטעם חילוק כפרתו של אהרון מכפרתם של ישראל בחטא העגל
ויקרא
כותב החידוש: רונן טוויג

מראה מקומות: פרשת שמיני ט, ב- ג

 

 

ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני ה': ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה (ט, ב- ג)

וברש"י להלן (ט, י"א) מבואר כי חטאתו של אהרון (וכן חטאת המילואים) יצאו מן הכלל במה שנשרפו כליל כליל על פי הדיבור כדי חטאת הפנימית שגם היא נשרפת כליל[1], וצריך ליתן טעם לזה מה נשתנתה בזה חטאתו של אהרון מכל שאר החטאות.

ועוד צריך להבין דהנה בתורת כהנים (הובאו דבריו ברמב"ן כאן) איתא דעגל שהקריבו אהרון ובני ישראל הוא בעבור מעשה העגל[2], "ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת. מלמד שאמר לו משה לאהרן אהרן אחי, אף על פי שנתרצה המקום לכפר על עונותיך, צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן, שלח דורון לפניך עד שלא תיכנס למקדש שמא ישנאך בביאתך למקדש, ושמא תאמר אין צריך כפרה אלא אני (בתמיה), והלא אף ישראל צריכים כפרה שנאמר "ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת", וכי מה ראו ישראל להביא יותר מאהרן (שהם הביאו ג' קרבנות ואהרון רק ב'), אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף, יש בידכם בתחילה "וישחטו שעיר עזים", ויש בידכם בסוף "עשו להם עגל מסכה", יבא שעיר עזים ויכפר על מעשה עזים, יבא עגל ויכפר על מעשה עגל".

ומבואר דאהרון הקריב חטאת כליל עבור חטא העגל, ואילו בני ישראל הקריבו עולה בעבור חטא זה, ושעיר עיזים עבור מכירתו של יוסף, וגם בזה ראוי ליתן טעם מדוע נשתנתה כפרתו של אהרו על חטא העגל בקרבן חטאת, ואילו כפרת בני ישראל עבור חטא זה היתה בעולה.

ויתכן לבאר בכל זה, בהקדם מה שמצינו במעשה העגל שבני ישראל הקריבו קרבנות כדכתיב בפרשת כי תשא (ל"ב, ו') "וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק", וכבר ביארו בזה, דבתחילה הכל נעשה כביכול "לשם שמים", ולכן הקריבו עולות דכולם מיועדות לגבוה, אולם אחר כך הקריבו שלמים שחלקם לאדם וחלקם לגבוה, ולבסוף כבר ישבו לאכול ולשתות עבור צרכם ולא יחדו דבר לשם שמים, ולבסוף קמו לצחק, היינו עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים[3].

ומעתה מובן היטב מדוע הקריבו בני ישראל עולה בדווקא, וזאת משום שבזה נתקן חטאם, שתחת מה שהקריבו בתחילה עולה שלא לשם שמים, שהרי גילה סופם על תחילתן שכל מעשיהם בתחילה לא היו לצורך גבוה, וכעת יביאו קרבן עולה כדת וכדין בכדי לכפר על חטאם בזה.

ומה שאין כאן אצל אהרון שמלבד מה שהוצרך לכפר על חטאו בקרבן חטאת שבא עבור כפרה, הרי גם כפרתם של כלל ישראל מוטלת על כתפיו, שהוא המכפר העיקר עבורם, כפי שמצינו בקרבנות יום הכיפורים, ולכן נתחדש בקרבן חטאתו דין כפרה הן על עצמו, ולזה הביא חטאת עבור כך, אמנם גם דין עולה על חטאם של ישראל מצינו בו, במה שנשרף כליל כדי עולה, וזה היה עבור כפרתן של ישראל שלא נתכוונו לשם שמים, וכפי שמצינו שגם הביאו עולה בעבור זה.

ויתכן לבאר באופן אחר במה שחטאתו נשרפה כליל בשונה משאר חטאות[4], שהרי חטאתו בעון העגל דמיא קצת לחטאת כהן משיח, שכתוב בו (ד, ג) "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" ופרש"י שם, "כשכהן גדול חוטא, אשמת העם הוא זה, שהן תלויין בו לכפר עליהם ולהתפלל בעדם, ונעשה מקולקל", ולכן הוצרך אהרון להביא מעין חטאת פנימית על אשמתו בכדי לכפר על חטאו, אמנם בזה נתקן גם עוון העם, שהרי אשמתם תלויה באשמתו כמבואר לעיל, ולכן מצינו דווקא כאן שחטאתו נשרפת אפילו שהינה חטאת חיצונית, כעין חטאת פנימית שלו, וגם ובזה יבואר גם כן מדוע נתכפר אהרון בחטאת ולא בעולה כפי שנתכפרו ישראל.

[1] ז"ל רמב"ן כאן "ונראה כי בעבור היות טעם החטאת של אהרן כטעמו ביום הכפורים, שרף אותו כאשר ישרף של יום הכפורים, אף על פי שהיה זה חטאת חיצונה, כי לא פירש משה שיעשה כן. ואולי נצטוה בכך, והכתוב לא חשש להאריך, כי לא יעשה רק מה שיאמר משה, ולא יאמר משה רק מה שצוה ה".
[2] וכן איתא ברש"י כאן "להודיע שמכפר לו הקב"ה על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה".
[3] יש במשמע הזה גלוי עריות, כמו שנאמר (בראשית ל"ט, י"ז) לצחק בי, ושפיכות דמים, כמו שנאמר (שמואל ב' ב, י"ד) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, אף כאן נהרג חור. רש"י שם.
[4] ועיקרי הדברים מבוארים בהכלי יקר כאן.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים