תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בעניין כיבוס בחוה"מ במכונת כביסה
מועד קטן
כותב החידוש: מיימון מיימון

מראה מקומות: מו"ק יד יח:

בחידוש הקודם נתקשיתי דע"פ המבואר במו"ק יח דכלי פשתן מותר לכבס בחוה"מ ומבאר ברשי משום דלא נפיש טירחא משמע דאע"פ דהוא מלאכה כיון דלא נפיש טירחא מותר וא"כ נתקשיתי מדוע לא להתיר לכבס במכונת כביסה של ימינו שבודאי לא נפיש טירחא 

אחר העיון נתברר שאין האיסור לכבס בחוה"מ הוא משום מלאכה לכאו' מה גם שאין סיבה לאסור רק משום מלאכה דהא הוא צורך המועד ומלאכה לצורך המועד הותרה אלא כפי המבואר בריש פירקא דאלו מגלחין דנתקשתה הגמ' ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין והביאה ממתניתין דאנשי משמר אסורין לספר ולכבס ביום ה וכו כדי שלא יכנסו למשמרתן כשהם מנוולים ה"נ כדי שלא יכנסו לרגל כשהם מנוולים ומבואר דהוא גזרה דרבנן לאסור גילוח וכיבוס בחג כדי שלא יתרשלו ואמנם שברשי שם מ באר רק על גילוח ולא מזכיר כיבוס אך מפשטות הגמ' וכן מהראייה ממתניתין דכהנים ששם מדובר להדיא על כיבוס ג"כ משמע דאיירי גם על כיבוס וכן מבואר בר' חננאל שם להדיא שהשאלה היא ג"כ על כיבוס ובתוס' ד"ה ושאר כותב דאע"פ שהיא מלאכה היה לנו להתירה ולכאו' נראה שמדבר ג"כ על כיבוס ולומד שאע"פ שהיא מלאכה יש להתיר משום שהוא לצורך המועד וכאמור לעיל אלא דאוסרים מחמת הגזרה הנ"ל ועוד מפרש שם שלא חשיב מלאכה אלא טירחא בעלמא ואע"פ שאסרנו ג"כ טירחא בלא מלאכה כמו שאסור פרמקטיא {מהכא משמע שברור לו לאסור טירחא בלא מלאכה ולא כמו שנשאר בספק קצת בתןס' לעיל שם יב: ) מ"מ יש להתיר משום שהוא ליפוי וכו' מבואר א:כ לשני הדרכים שמבארים תוס' להדיא שאע"פ איסור המלאכה או הטירחא לדרך הב' אין זה סיבה לאסור ולכן מביאה הגמ' הסיבה של הגזירה הנ"ל וא"כ ודאי שאין להתיר במכונת כביסה של ימינו אע"פ שאין בה טירחא דמ"מ יש לאסור מחמת הגירה 

אמנם לפי"ז צ"ע למה התירו כלי פשתן לכבס מחמת שאין בהם טירחא כמבאר ברשי והלא כפי המתבאר פה אין האיסור חמחת הטירחא או המלאכה( אולי גם בגלל בטירחא או המלאכה אך ודאי שבעיקר מחמת הגזירה) אלא בגלל הגזירה והגזירה שייכת אף בכלי פשתן ואף אם היינו אומרים שאין ההיתר מחמת דלא נפיש טירחא כמ"ש רשי סוכ"ס יש לאסור מחמת הגזירה הנ,ל ואולי היה מקום לומר דכלי פשתן הם אינם בגדים אלא שאר כלים ולכן ל"ש הגזירה שלא יכנסו לרגל כשהם מנוולים אלא האיסור יהיה רק מחמת טירחא או מלאכה ולכן כיון שלא נפיש טירחא הותר אך מה"ת לחלק כך ולומר שכלי פשתן הם אינם בגדים אלא שאר דברים (וגם דלא פשוט הדבר שבשראר כלים שאינם בגדים ל"ד הגזירה וצ"ע בזה ואכמ"ל

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים