תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בענין טובה שגזר הק"ה על תנאי
כללי
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: רמב"ם יסודי התורה פרק י' הלכה ד'

יעוי' ברמב"ם יסודי התורה פ"י ה"ד שכ' דאם נביא מנבא על טובה והיא לא באה ודאי הוי שקר וז"ל שכל דבר טובה שיגזור הקל אפילו על תנאי אינו חוזר עכ"ל, ויל"ע אי מיירי בתנאי קיום או תנאי ביטול, דהנה בתנאים בעלמא מצאנו דיש הבדל בן תנאי ביטול לתנאי קיום דתנאי ביטול הוא באופן שהאדם יצר איזה חלות אלא דהוא מתנה את החלות שהוא יצר בתנאי דהתנאי יכול לבטל את החלות, ומאידך יש אופן שהאדם לא יצר את החלות לפני התנאי אלא הוא יצר דרק אם יתקיים כך וכך אז הוא יוצר חלות והתנאי הוא סיבת יצירת הדבר, והנה ידוע דדעת הרא"ש דתנאי מילתא אחריתא והיינו דהדבר קיים ועומד מצד עצמו והתנאי הוא רק אופן שעל ידיו אפשר לבטל את החלות שנוצרה וכבר כתבו באחרונים דהיינו דווקא בתאני ביטול וכדלעיל אבל לא בתנאי קיום, והנה מצאנו בתורה כמה וכמה תנאים כמו ונתתי גשמיכם בעיתם אם וכו' כגון אם בחוקותי תלכו ואם לאו, ועוד כמה תנאים, דלכאו' יל"ע אם מיירי דווקא בהטחת טובה אלא בתנאי כך וכך דאז התנאי בא רק לבטל את מה שהובטח או"ד דהתנאי הוא סיבת יצירת הדבר והיינו דרק אם יהיה כך וכך אז הוא דהקב"ה ישפיע טובה וברכה דהתם אפשר דאפי' על תנאי לא באה ויל"ע, ולכאו' מדברי הרמב"ם מוכח דהיינו דווקא בתנאי ביטול, דאל"כ כל תאני ותנאי דהתנה הקב"ה לטובה אם יהיה כך וכך היה צריך להתקיים אף אם לא יעשו כך וכך דהא גזירת הקב"ה לטובה באה אפי' על תנאי וכדכ' הרמב"ם וא"כ לא היה לתורה להתנות כלל וכלל דבן כה וכה זה יתקיים וע"כ דכל דברי הרמב"ם הם רק בתנאי ביטול ולא בתנאי קיום. 

והנה יעוי' בגמ' מכות דף י"א ע"א א"ר אבהו קללת חכם אפי' על תנאי היא באה מנלן מעלי דקאמר ליה עלי לשמואל כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר ואע"ג דכתיב ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ואפ"ה כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו, והנה התם הוי תאני ביטול כיון דקודם אמר לו כה יעשה לך אלוקים ורק לאחמ"כ אמר לו אם תכחד והיה לו לומר אם תכחד כה יעשה לך, והיינו תנאי ביטול ואפשר דרק משום הכי אפי' על תנאי היא באה ובשונה מאשר אם הוי תנאי קיום וכדלעיל, [אמנם אפשר דקללה דחכם שאני כיון דחזינן התם בשם ר' אבהו דקללת חכם אפי' על חנם היא באה].

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים