תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

"בענין מדינת הים"
גיטין
כותב החידוש: מאיר בוים

מראה מקומות: ב.

·        "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם".

·        רש"י הק' מפרש "כל חו"ל קרי ליה מדינת הים, חוץ מבבל – דווקא לענייני גיטין וכדומה כיוון ששיירות מצויות או מפני שבני בבל בקיאין לשמה {מח' בגמרא}.

·        מדברי רש"י משמע שמדינת הים הרי זה חו"ל, שברגע שיוצא אפי' פסיעה מא"י הרי שקרוי מדינת הים וצריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

·        תוס' סובר שמדינת הים משמע מדינות הרחוקים כמו {יבמות פז:} "האשה שהלך בעלה למדינת הים" ששם מיירי במקרה שחייב להיות מקום רחוק, שהרי אם יהיה משמע כל חו"ל הרי א"כ מה מחדש רבן גמליאל כשחולק על ת"ק וסובר שאף סמוכות צריך הרי אם מדינת הים הוא כל חו"ל הרי שאף סמוכות וא"כ מה בא לר"ג לחדש ?, לפיכך מיירי במדינות הרחוקות.

·        הר"ן סובר שמדינת הים קרי ליה משום שבצד מערבי של א"י הגבול הוא הים ושם אין שום סמוכות ובלועות כך גם בשאר ג' הרוחות לת"ק בסמוכות ובלועות אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, שהרי אם מקום רחוק הוי מדינת הים, הרי חו"ל לא כ"כ רחוקה מא"י שתיקרא מדינת הים וזה מה שאמרו חז"ל הק' "האשה שהלך בעלה למדינת הים" נראה שאותו הדין יהיה אם הלכו למקום קרוב יותר ואותו הדין יהיה אם הרחיקו, וגם שלא מצינו בשום מקום שתקרא למקום רחוק – מדינת הים לפיכך צריך לומר שמיירי במדינת הים שנקרא ע"ש צד המערבי של א"י שזה הוא הים.

·        הב"ח בא לחלוק על הר"ן ושאר המפרשים שהבינו מרש"י שכל חו"ל איקרי מדינת הים, אלא מסביר שרש"י בא לומר שההלכה הוא כרב שלגבי איסורין ההלכה הוא שכל חו"ל הוא חו"ל חוץ מבבל שנחשב בדינים כא"י ולא כשמואל שסובר שבבל הוא לגבי איסורין כחו"ל ולא כא"י, אבל ברור ופשוט לו לרש"י שת"ק סובר שברקם וחגר אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, ומקשה על זה שאמר הר"ן שבצד מערבי של א"י שהוא הים אין סמוכות ובלועות, שהלא לקמן {ח.} מבואר שגבול מערבי של א"י הוא מטורי אמנון על נחל מצרים ורואין אותם כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים, וא"כ מצינו לומר שיש סמוכות ובלועות בצד מערבי של א"י כיון שרש"י מסביר שם שיש איים שנכללים בחוט שמתוח, ומתרץ על קושיא זו שכתב רש"י מדינת הים דהיינו מצד מערבי של א"י – להשמיע לנו שאפי' מדינת הים דין חו"ל יש להם – דהיינו שכל הים הגדול יש לה דין חו"ל, ולאפוקי מדשיטת ר"י שסובר שא"י הוא מהים הגדול עד האוקיינוס שבסוף העולם, וזה שכתב רש"י ז"ל "אבל מערב של א"י אין צריך גבול" בא רש"י לומר שלר"י אין צריך מערב גבול שהרי הכל הוא מא"י עד סוף העולם הוא חו"ל חוץ ממערב שזה כן א"י, ולכן כתב רש"י מדינת הים בכדי להוציא מדר"י שאף מדינת הים יש לה דין חו"ל.

·        בברכות שמים ובפני שלמה תירצו שהגמ' במנחות {קי.} "מצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרחו אין מכירין לא ישראל ולא אביהם שבשמים" ופירשו שנמצא שצור היה לחוץ ים הגדול ומשם והלאה אין שום ישראל, ואם כן ברור שאותן מדינות שבים ומעבר לים שם אין בקיאין לשמה וגם אין שיירות מצויות כמובן, ולפיכך התנא קורא לכל מקום שאין בקיאין לשמה ואין מצויין בו שיירות בלשון "מדינת הים".

·        בגרש ירחים כתב לתרץ שחו"ל נקרא מדינת הים כיון שרוב חו"ל נמשך  למרחוק מא"י וכיון שרובו נמשך למרחוק נקרא חו"ל מדינת הים, כיון שהוא רחוק, לכן וודאי אפי' מקומות הסמוכים לא"י כמו רקם וחגר נמי נקראים מדינת הים מצד הכללות שאין חילוק שם במדינה עצמה ולפי שרובא דרובא מחו"ל הוא מרחוק לכן נקראים אף הסמוכות – מדינת הים, ותנא קמא סבר מדינת הים, – דווקא מקום שראויה להיקרא מדינת הים כיון שרחוקה אבל סמוכות לא, ורקם וחגר מצד הפרטות הרי הם כא"י  לת"ק, ומצד הכללות נקראים גם מדינת הים.

·        במלאכת שלמה על המשנה כתב בשם הר"ר יהוסף ז"ל שכל זה שכתב מדינת הים הוא משום שלא רצה לכתוב חו"ל בכדי שלא יחשבו  שבבל נכללת בזה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים