תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

האם חובה על האדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו או רק מצוה לנהוג כן, ובמה מתבטא האהבה כגופו והכיבוד יותר מגופו.
יבמות

מראה מקומות: יבמות ס"ב ע"ב קידושין ל"א כריתות כ"ח באר שבע וערוך לנר בכריתות שם, ורמב"ם הלכות אישות.

תשובה: איתא בגמ' ביבמות ס"ב ע"ב אמרינן וזל"ק תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך עכד"ק.

ובגמ' בקידושין (ל"א) ובמשנה בכריתות (כ"ח ע"א) אמרינן שכיבוד האב קודם לכיבוד האם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבים בכבודו, והתקשה הבאר שבע איך אמרינן שכיבוד האב קודם משום שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו הרי גם האב חייב בכבוד אשתו כדאמרינן מכבדה יותר מגופו, ותירץ הערוך לנר (בכריתות שם) שאין זה חיוב על האיש לכבד את אשתו יותר מגופו אלא רק מצוה, ובאמת כך משמע בגמ' ביבמות שאם עושה כן זוכה לשלום באהלו ולא יחטא אבל אין זה חובה.

אלא שהרמב"ם (הלכות אישות פרק ט"ו הלכה י"ט) כתב וז"ל וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו עכ"ל, ומפורש דהוי צווי ולא רק מצוה בעלמא, ומה שהתקשה הבאר שבע יש ליישב על פי ההלכה הבאה שכתב הרמב"ם שם וז"ל וכן צוו על האשה שתהיה מכבדת את בעלה "ביותר מדאי" וכו', וא"כ י"ל שאף שהאיש לכבד את אשתו יותר מגופו, בכל זאת כיבוד האב קודם משום שהאשה חייבת לכבד את בעלה אפילו יותר ממה שהוא חייב לכבדה, ונראה שזו כוונת המגיד משנה שם עיי"ש.

ומשום שהרמב"ם והבאר שבע למדו דהוי חיוב לכבד את אשתו יותר מגופו כך יש לפסוק.

אלא שקשה אם האשה חייבת לכבד את האיש יותר ממה שהאיש חייב לכבד את האשה איך יקיים מכבדה יותר מגופו הרי בכל דבר שיבוא לכבדה היא תצטרך להלחם עמו ולכבדה יותר ממה שהוא רוצה לכבדה, ואפשר שהתקשה בזה רבינו רש"י הקדוש ולכן ביאר מכבדה יותר מגופו דזילותא דאיתתא קשה מדגברא, וביאר המהרש"א שבכל הדברים של כבוד כגון מלבושים וכיוצא בהם צריך לדאוג שתהא אשתו לבושה בדרך מכובדת יותר ממה שצריך לדאוג לעצמו, ובזה מתיישב שבאלו דברים שיכולים לגרום להרגשה לא נעימה ולזלוז אצל אשתו חייב לכבדה יותר מגופו, אבל באלו דברים שהם רק תוספת כבוד נראה שהאשה צריכה לכבד את הבעל יותר ממה שהוא מחוייב לכבדה בהם.

ולגבי אוהבה כגופו כתב הבן יהוידע (ביבמות שם) שאם עשתה אשתו טעות לא יצעק ולא יכעס ובטח שלא יתן מכה וכמו שאם נשמט מידו צלחת ונשברה לא יכעס על ידו ולא יכנה עם ידו השניה.

עוד יש לפרש אוהבו כגופו ומכבדה יותר מגופו שבמה שמכבד את אשתו יותר מגופו וקונה לה בגדים ותכשיטים יקרים שלא יעשה זאת וירגיש "שמבזבז כסף" אלא יעשה זאת מאהבה כמו שאוהב את גופו וקונה לעצמו ושמח בזה, ובאמת המתבונן יראה שאינו מפסיד כלום ורק מרוויח וכדאמרינן בגמ' בבא מציעא דף נ"ט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברם הטיב בעבורה וכו', ויש לעיין מדוע הקב"ה מטיב בעבור האשה דווקא, ונ"ל שזה מידה כנגד מידה שאדם מכבד את אשתו ומקפיד על שלום בית, כך הקב"ה ישלח לו שפע גדול, כדי שלא יהיה מריבות בביתו, כדאמרינן קודם לכן בגמ' שם וז"ל אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה. [ובדידי הוי עובדא כמה פעמים שקניתי לאשתי מתנה לחג ובאותו יום ממש קיבלתי מתנה בסכום שווה בערך לסכום שקניתי את המתנה בס"ד].

ומשום כך אמרינן בגמ' ביבמות שזוכה לשלום באהלו.

ויש להתבונן בדברי הרמב"ם (שם בהלכה י"ט) שהוסיף וז"ל ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז עכ"ל, ומשמע שאלו הדברים שמצווה מדין אוהבה כגופו ומכבדו יותר מגופו, ויש לעיין מדוע הוסיף הרמב"ם שלא יהיה עצב מה שלא מוזכר בגמ' וכדחזינן שלא הביאו הנושא כלים של הרמב"ם מקור לכך שלא יהיה עצב, ועוד מה בכך שהוא עצב, וי"ל פשוט שכאשר האדם עצב ודאי שגורם לעצבות גם לאשתו לכן צריך להתאמץ מאד חוץ מבשביל עצמו שלא יהיה עצב מחוייב בכך אף בשביל אשתו.  

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

בענין רות: מואבי ולא מואבית

ואמרה האשה אמן אמן

בענין בתר מעיקרא

תורה מעוני סופו לעושר

תורה מעוני סופו לעושר

ספירת העומר וחוקות הגויים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים