תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

המלאך הגואל אותי מכל רע
בראשית
כותב החידוש: שפר בנימין סטולמן

מראה מקומות: פרשת וישלח

עַל כֵן לֹא יֹאכְּלּו בְּנֵי ִיׂשְּרָאֵל אֶת גִיד הַנָשֶה אֲשֶר עַל כַף הַיָרֵך 

עַד הַיֹום הַזֶה (בראשית לב, לג)

המלאך הגואל אותי מכל רע

וַיִּוָתֵר יַעֲקֹב לְּבַדֹו וַיֵאָבֵק אִיש עִמֹו עַד עֲלֹות הַשָחַר: וַיַרְּא כִי לֹא יָכֹל לֹו וַיִגַע בְּכַף יְּרֵכֹו וַתֵקַע כַף יֶרְֶך יַעֲקֹב בְּהֵאָבְּקֹו עִמֹו: וַיֹאמֶר שַלְּחֵנִי כִי עָלָה הַשָחַר וַיֹאמֶר לֹא אֲשַלֵחֲך כִי אִם בֵרַכְּתָנִי: וַיֹאמֶר אֵלָיו מַה שְּמֶ ך וַיֹאמר יַעֲקֹב: וַיֹאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עֹוד שִמְּך כִי אִם ִיׂשְּרָאֵל כִי ׂשָרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְּעִם אֲנָשִים וַתּוכָל: וַיִשְּאַל יַעֲקֹב וַיֹאמֶר הַגִידָה נָא שְּמֶָך וַיֹאמֶר לָמָה זֶה תִשְּאַל לִשְּמִי וַיְּבָרְֶך אֹתֹו שָם: וַיִקְּרָא יַעֲקֹב שֵם הַמָקֹום פְּנִיאֵל כִי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָנִים אֶל פָנִים וַתִנָצֵל נַפְּשִי: וַיִזְּרַח לֹו הַשֶמֶש כַאֲשֶר עָבַר אֶת פְּנּואֵל וְּהּוא צֹלֵעַ עַל יְּרֵכֹו: עַל כֵן לֹא יֹאכּלּו בְּנֵי ִיׂשְּרָאֵל אֶת גִיד הַנָשֶה אֲשֶר עַל כַף היָרֵ ך עַד הַיֹום הַזֶה כִי נָגַע בְּכַף יֶרֶ ך יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָשֶה: (בראשית לב, כו–לג). 

איננו יודעים מי היה האיש אשר נאבק עם יעקב, אבל מתוך דברי יעקב "כִי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָנִים אֶל פָנִים וַתִנָצֵל נַפְּשִי" (שם, לב, לא), מוכח שהיה מלאך. ליעקב היו קשרים ענפים עם מלאכים: ביציאתו מן הארץ ראה אותם בחלום, עולים ויורדים בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שנים ארוכות מאוחר יותר, כשהגיעה העת להיפרד מלבן, מלאך נגלה עליו בחלום וציווה עליו לקום, לצאת מארם ולשוב לארץ מולדתו. בשובו לארץ, לאחר שנפרד סופית מלבן, פגעו בו מלאכים פעם נוספת: "וַיֹאמֶר יַעֲקֹב כַאֲשֶר רָאָם מַחֲנֵה אֱלֹהִים זֶה וַיִקְּרָא שֵם הַמָקֹום הַהּוא מַחֲנִָים" (שם, לב, ב– ג). 

הרמב"ן הדגיש כי אותו מלאך שנפגש עתה עם יעקב ונאבק עימו, פעל על פי הוראות מדויקות. המלאך הוא "עושה דברו" של הקב"ה והוא כפוף להרשאה מסוימת. במקרה זה – לפגוע בכף ירכו של יעקב: "וירא כי לא יכל לו": מלאכיו, "גבורי כח עושי דברו", ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, כי לא הורשה רק במה שעשה עמו, להקע כף ירכו. בהסתמך על מדרש בראשית רבה, הציע הרמב"ן שפגיעת המלאך ביעקב מסמלת את הפגיעה בזרעו של יעקב, על ידי מלכויות שמד במהלך ההיסטוריה: "נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו, זה דורו של שמד". 

אולם דעה רווחת בין המפרשים היא שמי שנאבק עם יעקב היה שרו של עשו, המזוהה עם השטן. וכך סיכם בעל "כלי יקר" את הדברים: אחר שהסכימו רוב המפרשים שמלאך זה הוא סמא"ל, שרו של עשו, הנקרא סמא"ל על שם כי כל חפצו וישעו לסמא עיני האדם ולהכותו בעיוורון ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר לא יוכל לראות במראות האמת לבוא ולראות פני ה' ולבוא בסוד ה' ליראיו בסתרי התורה, כי הוא השטן… 

על השטן, מסופר שקיבל יד חופשית לבחון את צדקותו של איוב: וַיֹאמֶר ה' אֶל הַשָטָן הֲשַמְּתָ לִבְּך עַל עַבְּדִי אִיֹוב כִי אֵין כָמֹהּו בָאָרֶץ אִיש תָם וְּיָשָר יְּרֵא אֱלֹהִים וְּסָר מֵרָע: וַיַעַן הַשָטָן אֶת ה' וַיֹאמַר הַחִנָם יָרֵא אִיֹוב אֱלֹהִים: הֲלֹא את (אַ תָ ה) ׂשַכְּתָ בַעֲדֹו ּובְּעַד בֵיתֹו ּובְּעַד כָל אֲשֶר לֹו מִסָבִיב מַעֲשֵה יָדָיו בֵרַכְּתָ ּומִקְּנֵהּו פָרַץ בָאָרֶץ: וְּאּולָם שְּלַח נָא יָדְָּך וְּגַע בְּכָל אֲשֶר לֹו אִם לֹא עַל פָנֶיָך יְּבָרְּכֶךָ: וַיֹאמֶר ה' אֶל הַשָטָן הִנֵה כָל אֲשֶר לֹו בְּיָדֶ ך רַק אֵלָיו אַל תִשְּלַח יָדֶ ך וַיֵצֵא הַשָטָן מֵעִם פְּנֵי ה' (איוב א, ח–יב). 

על פי הצעה זו, האיש שנאבק עם יעקב, לא היה מלאך העושה בשליחות של מעלה, אלא שרו של עשו שקיבל יד חופשית לפגוע ביעקב. כמו השטן שפגע באיוב ה"תם וישר", כך פגע המלאך ביעקב "איש תם" (בראשית כה, כז)( מיוזמתו האישית. אלא שמעשה זה, פגיעה בכף ירכו של יעקב, נראה מיותר. לאחר שההתאבקות הסתיימה ללא הכרעה, לכאורה לא היה מקום ל"מכה מתחת לחגורה" בעימות שלא הוכרע בדרך רגילה והוגנת. מהי אפוא פשר הפגיעה ביעקב? 

במדרש תנחומא מצאנו כיוון מעניין, שבכוחו להאיר את הפרשה באור חדש: "ויירא יעקב מאד" וגו'; כיון שראה ה' היאך היה יעקב מיצר… שלח ארבע כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה. באתה כת ראשונה, אמר להם: "למי אתם?" אמרו לו: "בניו של יצחק אנו", והיו מפגישין אותו. אמר להם: "מבני בניו של אברהם אנו", התחילו מפגישין אותו… ולא היה יעקב יודע כמה נסים ה' עשה עמו… אלא כיון שבא בבקר. אמר לו עשו אחיו: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", "אשר ראיתי" אין כתיב כאן, אלא "אשר פגשתי". ויעקב לא היה יודע ששלח לו ה' מלאכים, אלא היה סבור שהוא עסוק באותו המנחה ששלח לו. לכך אמר לו: "למצא חן בעיני אדני". וכיון שראה ה' שהוא מתיירא, שלח לו מיכאל לעשות עמו מריבה. 

מה עשה לו המלאך? נדמה לו בדמות רועה, שנאמר "ויאבק איש עמו" וגו', "וירא כי לא יכול לו" וגו', "ויאמר שלחני" וגו' (מדרש תנחומא [בובר], פרשת וישלח, סימן ז). על פי מדרש זה, מיכאל נשלח יחד עם קבוצת מלאכים כדי להציל את יעקב. תפקידם של כמה מן המלאכים הוא לרכך את עשו, ואילו מיכאל נשלח, ככל הנראה, על מנת לשכנע את יעקב שלא כדאי להילחם עם עשו! 

אין להסיק מתיאורי יעקב, "איש תם יושב אוהלים", שהוא לא היה מסוגל להילחם. אדרבה, התורה מספרת לנו על כוחו הרב: וַיַרְּא וְּהִנֵה בְּאֵר בַשָדֶה וְּהִנֵה שָם שְּלֹשָה עֶדְּרֵי צֹאן רֹבְּצִים עָלֶיהָ כִי מִן הַבְּאֵר הַהִוא יַשְּקּו הָעֲדָרִים וְּהָאֶבֶן גְּדֹלָה עַל פִי הַבְּאֵר: וְּנֶאֶסְּפּו שָמָה כָל הָעֲדָרִים וְּגָלֲלּו אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִי הַבְּאֵר וְּהִשְּקּו אֶת הַצֹאן וְּשִיבּו אֶת הָאֶבֶן עַל פִי הַבְּאֵר לִמְּקֹמָה … וַיֹאמֶר הֵן עֹוד הַיֹום גָדֹול לֹא עֵת האָסֵף הַמִקְּנֶה הַשְּקּו הַצֹאן ּולְּכּו רְּעּו: וַיֹאמְּרּו לֹא נּוכַל עַד אֲשֶר יֵאָסְּפּו כָל הָעֲדָרִים וְּגָלֲלּו אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִי הַבְּאר וְּהִשְּקִינּו הַצֹאן: עֹודֶנּו מְּדַבֵר עִמָם וְּרָחֵל בָאָה עִם הַצֹאן אֲשֶר לְּאָבִיהָ כִי רֹעָה הִוא: וַיְּהִי כַאֲשֶר רָאָה יַעֲקֹב אֶת רָחֵל בַת לָבָן אֲחִי אִמֹו וְּאֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹו וַיִגַש יַעֲקֹב וַיָגֶל אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִי הַבְּאֵר וַיַשְּקְּ אֶת צֹאן לָבָן אֲ חִי אִמֹו: (בראשית כט, ב–י). 

אותם עשרים שנה שבהן יעקב התמודד עם איתני הטבע, ביום ובלילה, כאשר רעה את צאן לבן, חישלו אותו לקראת התנגשות אפשרית עם עשו. עתה התקין עצמו יעקב "לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה", ונראה שהיה מוכן בכל המישורים. מדוע אפוא היה צריך מיכאל לעצור בעדו? וכיצד פעולה זו של מיכאל המלאך הצילה את יעקב? 

כזכור, רבקה היא זו שהמליצה בפני יעקב למצוא מקלט זמני אצל לבן מפני יצר הנקם של עשו. באותה שעה נתנבאה רבקה ואמרה "לָמָה אֶשְּכַל גַם שְּנֵיכֶם יֹום אֶחָד' (בראשית כז, מה), וכפי שהסביר רש"י: "ורוח הקדש נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו". 

על פי נבואה זו, לו היה מצליח יעקב להרוג את עשו, גם הוא היה נהרג במהלך העימות. לכן היה צורך למנוע את העימות החזיתי, וכך להציל את יעקב ובניו. מיכאל המלאך נאבק עם יעקב כל הלילה, וכאשר ראה "כִי לֹא יָכֹל לֹו" הוא החליט לנקוט יוזמה, "וַיִגַע בְּכַף יְּרֵכֹו וַתֵקַע כַף יֶרֶ ך יַעֲקֹב בְּהֵאָבְּקֹו עִמֹו" (שם, לב, כו). כך הצליח מיכאל למנוע מיעקב להיכנס לעימות, והביא לידי פיוס בין האחים. | 

שנים לאחר מכאן, כשבירך את נכדיו, נזכר יעקב במאבקו עם המלאך מיכאל: "הַמַלְּאָ ך הַגֹאֵל אֹתִי מִכָל רָע יְּבָרְֵך אֶת זנְּעָרִים וְִּיקָרֵא בָהֶם שְּמִי וְּשֵם אֲבֹתַי אַבְּרָהָם וְּ יצְּחָק וְּ ידְּגּו לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ" (שם מח, טז). גם בניו, בני ישראל, ממשיכים להיזכר באותו אירוע שכמעט שינה את ההיסטוריה, ובמלאך (מיכאל) ששמר על אביהם מכל רע, "עַל כֵן לֹא יֹאכְּלּו בְּנֵי ִיׂשְּרָאֵל אֶת גִיד הַנָשֶה אֲשֶר עַל כַף הַיָרְֵך עַד הַיֹום הַזֶה כִי נָגַע בְּכַף יֶרְֶך יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָשֶה" (שם לב, כו–לג)

אהבת? שתף את החידוש

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים