תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

השבועה שפתחה את הים
שמות
כותב החידוש: שחר שמואל

מראה מקומות: מדרשי חז"ל

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם".

 

יש המון דברים משותפים בין יעקב אבינו ליוסף הצדיק. ואחד מהם הוא- כשם שיעקב השביע את יוסף שיקבור אותו בארץ, שנאמר "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם ויאמר אנכי אעשה כדברך. ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה",

כך יוסף השביע את אחיו שיקברו אותו בארץ, שנאמר "וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה".

 

ולמה יעקב השביע את יוסף? וכי הוא לא סמך עליו?!

 

אלא מה, במצרים היה חוק שאומר, שהמלך, זה מי שיודע הכי הרבה שפות. אז לילה לפני שיוסף הוצא מבית האסורים, בא המלאך גבריאל, ולימד אותו 70 שפות. ואז למחורת כשיוסף הועמד לפני פרעה, אז יוסף החל לדבר איתו בכל מיני שפות, ופרעה השיב לו באותה שפה. שכן, פרעה בתור המלך, הוצרך לדעת 70 שפות.

אך כאשר יוסף החל לדבר עם פרעה בשפת הקודש, פרעה לא הבין ולא ידע מה לענות.

ומכיוון שהוא חשש שהמצרים יגלו שיוסף יודע שפה אחת יותר ממנו, ואז יעבירו אותו מכיסאו ויושיבו את יוסף במקומו, אז פרעה השביע את יוסף שלא יגלה למצרים, שהוא יודע שפה אחת יותר ממנו, ויוסף נשבע לו שלא יגלה. וזהו שנאמר- "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע"

 

ואז כשיעקב נפטר, אז יוסף בא אל פרעה ואמר לו- "אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה". תן לי ללכת, כי אני מחוייב למלא את שבועתו.

אז פרעה אמר לו- אז תבטל את השבועה שלו אליך.

השיב לו יוסף- אם אני מבטל אותה, אז גם השבועה שלי אליך מתבטלת וכולם ידעו שאני יודע שפה אחת יותר ממך.

מיד חזר בו פרעה ואמר ליוסף- "עלה וקבר את אביך כאשר השביעך"

 

יוצא אם כך, שאם יעקב לא היה משביע את יוסף, אז פרעה היה מונע מיוסף לקבור את אביו בארץ. ולכן יעקב השביע את יוסף לפני.

 

ע"פ זה הייתי אומר, שאולי מאותה סיבה, יוסף השביע את אחיו. למה? וכי הוא לא סמך עליהם?!

 

אלא מה, לים יש חוק שקובע- מכאן אני לא זז, שנאמר "אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם לא יעבירנהו. ויתגעו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו" (ירמיהו ה, כב,) "גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ" (תהילים קד, ט,)

 

ואז כשישראל רצו לעבור את ים סוף, כדי להמשיך לארץ ולקבור שם את יוסף, אז הים לא נפתח.

אז ישראל כביכול אמרו לים- יוסף השביע אותנו לקבור אותו בארץ. אז תן לנו לעבור דרכך, כי אנו מחוייבים למלא את שבועתו.

אז הים אמר להם- אז תבטלו את השבועה שלו אליכם.

השיבו לו ישראל- אם אנו מבטלים אותה, אז גם השבועה של ה' אליך מתבטלת.

ומה היתה שבועתו של ה' לים?

(האמת שבמדרש, לא מופיע לשון שבועה אלא לשון הבטחה). ה' הבטיח לים (מים תחתונים), שהמים העליונים שבמרום, לא יאמרו שירה, לפניהם, אלא קודם כל הם (הים) אלו שירימו קולם וישוררו, שנאמר "מקולות מים רבים אדירים משברי ים", ואחרי זה המים שבמרום, כפי שנאמר בהמשך- "אדיר במרום ה'".

 

וכשם שהמים התחתונים למטה, אומרים שירה לפני המים העליונים שמעל, כך ישראל שלמטה, אומרים שירה לפני המלאכים שמעל, שנאמר "קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות". קודם ישראל שרים, שנאמר "אז ישיר משה ובני ישראל", אחר כך המלאכים מנגנים, יחד עם הבנות, כפי שנאמר בהמשך- "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות".

 

ומתי זה קרה? בקריעת ים סוף, כששרו ישראל את שירת הים. וכשישראל שרו, אז אלוקים עצר את המלאכים מלומר שירה, שנאמר "ולא קרב זה אל זה כל הלילה". אומרים חז"ל- אל תקרא "ולא קרב זה אל זה", אלא- "ולא קרא זה אל ה". הכוונה שבזמן שישראל שרו לה' למטה, אז שום מלאך לא קרא זה אל זה לומר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות".

 

אז כשם שישראל שרים למטה, לפני שהמלאכים שרים למעלה, כך גם אתם המים התחתונים, שרים למטה, לפני שהמים העליונים שרים למעלה, כפי שה' הבטיח לכם.

אבל….. אם אתם לא תפתחו לפני יוסף, ואנו לא נומר את שירת הים (לפני המלאכים), אז גם אתם לא תומרו שירה לפני המים העליונים.

אז אם אם רוצים שההבטחה שה' הבטיח לכם תתקיים, אז תנו לנו גם אתם לקיים את ההבטחה שלנו ליוסף ותפתחו לפנינו….

 

כיוון נוסף שנראה לי לומר הוא, שהסיבה שפרעה החליט להרוג את ילדי ישראל דווקא בהשלכתם ליאור המים ולא בדרך אחרת, זה משום שהוא יודע, שאלוקי ישראל מעניש מידה כנגד מידה. אז אם אהרוג אותם באש, אז גם הוא יהרוג אותי באש. ואם אהרוג אותם בחרב, אז גם הוא יהרוג אותי בחרב. ואם אהרוג אותם באבן, אז גם הוא יהרוג אותי באבן. הדבר היחיד שבו הוא לא יכול להרוג אותי, זה במים. שכן, הוא כבר נשבע שלא יביא יותר מבול לעולם, שנאמר "והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ. ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר".

 

וזהו שאמר פרעה- "הבה נתחכמה לו"- לאלוקיהם של ישראל.

 

אז כשאלוקים ראה שפרעה משליך את ילדי ישראל למים, למה הוא לא ביטל את השבועה שלו והביא מבול על המצרים?

כי שבועה לא מבטלים.

 

אז מה ה' עשה במקום להביא מבול על המצרים ולהרוג אותם במים?

החליט להביא את המצרים אל מי ים סוף, (ולעשות להם שם כמו שהיה במבול), כדי להרוג אותם.

 

(מה נאמר במבול? "ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובת השמים נפתחו". כך היה בים סוף, שנאמר "תהומות יכסומו ירדו במצולות כמו אבן…צללו כעופרת אדירים")

 

וזהו שנאמר "אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה'".

 

אבל בשביל שדבריו של ה' יתקיימו, אז אתה ים סוף חייב להיפתח לפני ארונו של יוסף. כי רק כך ה' יוכל להטביע את המצרים במים ולהשיב להם מידה כנגד מידה.

 

אבל אם אתה ים סוף, לא תפתח אלא במקום זה תדרוש מאיתנו לבטל את שבועתו של יוסף, אז גם אלוקים יצטרך לבטל את שבועתו ולהביא מבול על מצרים. וכך פרעה יבין, שהוא הצליח להתחכם על ה'. האם כך אתה רוצה שיקרה?

 

ואז הים נפתח….

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים