תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

ושבת עד השם אלוקיך
דברים
כותב החידוש: מאיר בוים

מראה מקומות: נצבים, {ל, ב}, {ל, ו}, {ל, ח}, {ל, י}.

"ושבת עד ד' אלוקיך ושמעת בקולו" {ל ב}, "ומל ד' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" {ל ו}, "ואתה תשוב ושמעת בקול ד'" {ל ח}, "כי תשוב אל ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" {ל י},

פרשה זו מלאה בדברי תשובה וחרטה וחזרה בתשובה וקריאה זו קורים כל שנה לפני ראש השנה.

יסוד גדול אמר הרה"ק הר"ר בונים מפרשיסחא זיע"א בחכמה, שבבי"ד של מעלה לא ישאלו את האדם למה נכשל בחטא כי שערי תירוצים לא ננעלו וישיב מאה ואחד תירוצים מדוע לא הצליח להתגבר על יצרו ויתכן שיתחשבו בשמים בטענותיו אלו אך עדיין תהיה עליו טענה גדולה מדוע לא שב בתשובה ועל כך לא ימצא שום תשובה וכי מי הפריע לו להתחרט על העבר ולקבל על עצמו להשתפר בעתיד ובפרט בימים אלו שהקב"ה נותן את ההזדמנות לחזור בתשובה וידו פתוחה לקבל את כולם,

במדרש בפרשת נשא {במד"ר פרשה יג יג} כי טרם שגורש אדם הראשון מגן עדן ביקש ממנו הקב"ה שיחזור בתשובה ואמר לו אפי' עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך ומאחר שלא עשה תשובה גירשו אותו והן הן הדברים שעל עצם החטא היה בידו להצטדק וכמו שטען בעצמו {בראשית ג יב} "האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואוכל" אך על הטענה מדוע לא חזר בתשובה לא היה לו מה להשיב ומשום הכי נענש מן הדין,

ולא יאמר האדם מה אני עושה צחוק מהקב"ה הרי בשנה שעברה כבר שבתי בתשובה וחזרתי לחטוא למה שירצה לסלוח לי,

מסופר על אחד מחסידי גור כשהיה בחור היה צריך לצאת לחו"ל ולפי שחשש שיאחר את טיסתו שהיתה בשעת לילה מאוחרת נשאר ער בבית המדרש לפתע נכנס הרבי הבית ישראל וניגש אליו ושאלו מהו השבח הגדול ביותר של הקב"ה והמשיך הרבי השבח הגדול ביותר הוא שהקב"ה אינו צוחק ומיד יצא הרבי מביהמ"ד לא הבין הבחור מה כוונת הרבי וידע שאין הרבי אומר דברים של מה בכך ניגש הבחור לפנות בוקר לראש הישיבה שלימים היה בעצמו הרבי מגור – הפני מנחם וביקש לבאר לו כוונת הרבי והסביר לו הפני מנחם שכל בחור יש לו לפעמים זמן של התעוררות וחשבון הנפש ומבטיח להשי"ת שלא יעשה עוד כמעשה הזה ובדרך כלל אין שום ערך לקבלה זו והנה ננסה לחשוב מה יהיה אם בחור עשה עוול בישיבה ובא להתחנן בפני ראש הישיבה ומבטיח ששוב לא יעשה כך וכעבור זמן ישוב לאיוולתו ככלב השב על קיאו ושוב יבוא להתחנן על נפשו וכך יהיה מאה פעמים וכי לא יצחק הראש ישיבה ממנו וידחהו בבוז מעל פניו משא"כ הקב"ה אינו כן ואינו צוחק מהאדם אלא הרי הוא מקבל את הבטחתו למרות שכבר הבטיח כמה וכמה פעמים,

רש"י הק' אומר עלך הפסוק "אני כברוש רענן" {הושע יד ט} "אני לו נכפף להיות אוחז בידו כברוש רענן הנכפף לארץ שאדם אוחז בענפיו" כלומר אהיה מצוי לו – הקב"ה מבטיח לישראל שכאשר ישובו בתשובה ויושיטו יד לתפוס הענפים – דהיינו יתחילו לחזור בתשובה יכופף וישפיל עצמו אליהם ויעזור להם לחזור בתשובה שלימה כדי שיהיו קרובים אליו ויקבל תשובתם,

הרה"ק ר' ישראל מרוז'ין זיע"א פי' את הפסוק "כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעי" {תהילים קג יב} שכשם שע"י תנועה אחת ניתן להסתובב ממזרח למערב כך בהרהור אחד של חרטה אמיתית ניתן להתרחק מהפשעים ולהיפך מרשע לצדיק,

התפארת שלמה מבאר את הפסוק "ועתה אל תעצבו" {בראשית מה ה} הנה ועתה – הוא לשון תשובה שהבעל תשובה צריך לומר "מעתה הנני שב הנני חוזר בתשובה ולא אשוב לכסלה עוד" ואע"פ שאתם צריכים לשוב בתשובה על המעשה הזה אשר עשיתם אך "אל תעצבו" – לא בעצבות הוא דרכי התשובה כי התשובה היא מצות עשה מן התורה וצריך לעשותה בשמחה כמו שכתוב {תהילים ק ב} "עבדו את ד' בשמחה",

בענין זה מסופר על הרה"ק ר' שרגא פייבל מגריצא זיע"א שפעם אחת הגיע להסתופף בצל קדשו של רבו הרה"ק החוזה מלובלין זיע"א והרבי שאלו: פייבל'ע היודע הינך מה היה חטא העגל? רבי פייבל ענה לתומו שבני ישראל לקחו עגל מסכה השתחוו לו ואמרו אלה אלוהיך ישראל אך החוזה אמר לו טעות הוא בידך לא זה הוא עיקר החטא אלא עיקר החטא היה מה שמצינו לאחר חטא העגל "ויתאבלו" {שמות לג ד} שהתעצבו ונפלו למרה שחורה ולא השכילו לשוב בתשובה מתוך שמחה וטוב לבב,

חז"ל הק' אומרים {יומא פו:} "אמר ר' יונתן גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה שנאמר {ישעיה נט כ} "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב וביאר שם המהרש"א גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה דוודאי יש זמן לגאולה אבל התשובה מקרבת לבא קודם זמנה,

הרה"ק ר' נפתלי מראפשיץ זיע"א מגלה לנו דבר נורא שכשאדם שב בתשובה שלימה על חטאיו ופשעיו הרי הוא מעורר בכך שגם השי"ת כביכול ישוב בתשובה על בריאת היצר הרע וכתוצאה מכך מתבטל כח היצר הרע מכל וכל.

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים