תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

חזקת שדה הבעל
בבא בתרא

מראה מקומות: כח'.

חזקת שדה הבעל
במתני' שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום, ר' ישמעאל אומר ג' באחרונה וג' בראשונה וי"ב חודש באמצע הרי י"ח חודש. ר' עקיבא אומר חודש בראשונה וחודש באחרונה וי"ב חודש באמצע הרי י"ד חודש. ובתוס' שם למדו מתוך פירש"י דבעי ר' ישמעאל שיזרע ויקצור בתוך אותן ג' חודשים והקשו בתוס' דא"כ אמאי בעי ר"י י"ח חודש הא בט"ו סגי, ותי' דצריך אכילה חשובה דהיא י"ב חודש באמצע אך הקשו מהא דאספסתא דגדל בחודש אחד ולכן למדו תוס' או שיזרע השדה או אכילת פירות דהוי הקצירה, ור"י סבר דצריך שיגדל הרבה ברשותו והיינו ג' חודשים והיינו פירא רבא ור"ע סבר דמספיק שגדל ברשותו חודש אחד.

ומתוך דברי התוס' נראה דהבינו ברש"י דעיקר הדין של שדה הבעל דבעינן חזקת אכילות וא"כ שפיר שייך שלוש אכילות שט"ו חודש ולמאי הצריך ר"י י"ח חודש, משא"כ לשיטת תוס' דבעינן קצירה או זריעה א"כ למדו דהעיקר הוי קצירה וזריעה שנתית ולהכי ט"ו חודש ודאי לא מהני דהא אין שייך לעשותם בשנה אחת ולא חשיב אכילה וזריעה שנתית.

והנה בתורי"ד לקמן ל"ו: כתב בדברי ר"י לבאר בהא דקאמר בגמ' פירא רבא ופירא זוטא איכא ביניהו דר"י סבר דוקא פירא רבא דהיינו תבואה הוי חזקה אבל פירא זוטא כגון אספסתא דהא מאכל בהמה וגדילה ונגמרת בחודש אחד לא הוי חזקה. ומשום הכי בעי שלושה חודשים שיש תבואה שהיא נזרעת ונקצרת לשלושה חודשים. ורבי עקיבא סבר אפילו פירא זוטא דהיינו אספסתא שנגמרת לחודש אחד הוי חזקה. והקשה התורי"ד דא"כ מדוע לרבי עקיבא בע"י י"ד חודשים הרי גם בשלושה חודשים הוי חזקה כדאמרן לקמן כ"ח: אכלה תלתא פירא בתלתא ירחא כגוון אספסתא להוי חזקה, וא"כ אמאי בעי ר"ע י"ד חודשים, וכן לר"י אמאי בע"י י"ח חודשים הא בט' חודשים סגי להיות חזקה שיכול ליתן פרי שלושה חודשים. ותי' דבמתני' הוי פשיטא דכל דבר שהוא עושה פירות תדיר בעינן שלוש שנים מיום ליום ובהא ליכא מן דפליג ובשדה בית הבעל דאינו עושה פירות אמר ר' ישמעאל דבעינן שלוש שנים ולא מיום ליום וסגי בי"ח ור"ע סבר דסגי בי"ד חודש אבל ודאי דלכו"ע בענין שלוש שנים אך אי"צ מיום ליום ונחלקו כמה צריכים לחזקה. והמבואר מדברי התורי"ד דהדהין הוא דבעינן ג' אכילות של שלוש שנים.

ואפ"ל דרש"י נמי ס"ל הכי, ולפי"ז לא קשה קושיות התוס' דמהני בט"ו חודש דלא הוי ג' אכילות שנתיות וליכא סברא להכניס הכל בשנה אחת. וכן נראה לדקדק מלשון רש"י בד"ה שדה בית הבעל וז"ל שאין לך אדם הרואה את חבירו שזורע את שדהו לאכול פרי העשוי לשנה ושותק. והיינו כמש"נ דהוי אכילה שנתית שעושה פירות לשנה ושתיק ובהא הוי כחזקת ג' שנים.

ברם עדיין צ"ב דאי נימא הכי דהעיקר הוי אכילה שנתית א"כ למאי בעינן י"ב חודש באמצע הא מהני ג"כ ג' חודשים באמצע, ואפ"ל נמי כמש"כ התוס' דבעינן אכילה חשובה של י"ב חודש באמצע. ועוד אפ"ל דרש"י ס"ל דאה"נ בעצם האכילות מהני ג' חודשים באמצע אלא משום דבעינן רצופין צריך לי"ב חודש באמצע וכן משמע ברש"י דכתב הרי זו חזקת שלוש שנים רצופות.

ועדיין יש מקום לעיין דאת"ל דר"י סבר דבעינן אכילה בג' שנים א"כ אמאי בשדה האילן חזינן דאף בשנה אחת מהני ג' אכילות. וכתב התורי"ד דטעם הדבר הוא דשדה הלבן שנזרעת ע"י אדם ואם לא יזרענה אינה מצמחת בעינן אכילות בג' שנים אבל שלוש אכילות בשנה אחת כאספסתא לא מהני דיכול בעל הקרקע לומר אני לא סברתי שיזרענה אלא פעם אחת כדרך שאר בנ"א ובעבור זה לא מחיתי, אבל בשדה אילן שהפירות גודלים ואינו זורעם ידוע הוא לבעל השדה שיגדלו שם ענבים זיתים ותאנים ולמה הניחו לאכול ולא מיחה הלכך בשלש אכילות הוי חזקה ואפי' בשנה אחת. והמבואר מדברי התורי"ד ורש"י דהעיקר הוי האכילות ולכן ג' אכילות בשנה אחת בשדה האילן הוי חזקה אבל בשדה בית הבעל הזורעים פעם אחת בשנה בעינן ג' שנים.

והא דשדה בית השלחין דעושין פירות תדיר בעינן ג' שנים מיום ליום ולא אמרי' דמהני ג' אכילות, נראה לבאר דהיינו משום דבבית השלחין שעושים פירות תדיר לכך חשיב התנא את האכילה של כל השנה כאכילה אחת ואין שייך למימר ליה שרואה חברו זורע פרי לשנה ושותק.

וברבינו גרשום כתב דהחילוק בין בית השלחין לבית הבעל הוא דבבית השלחין כיון שמשתמש בה כל יום יכול לומר שבא יום אחד ולא מצאו ולכן בעינן ג"ש מיום ליום משא"כ בשדה הבעל דישנם זמנים שאנשים משתמשים בשדה אינו יכול לטעון שלא מצאו בסתם יום ולכן ההחזקה היא בימים שמשתמשים בשדה שיבוא בזמן הזה וימחה.

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים