תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

לילות טבת הארוכים – לימוד התורה
מוסר השכל
כותב החידוש: מאיר בוים

מראה מקומות: תהלים פ"ז, ב'

ידוע לכל שעיקר הלימוד הוא על מנת לקיים, וכמו שמבקשים בכל יום בברכת אהבת עולם "ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וכמו שכתב הרמב"ן באגרתו הידועה והוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה "וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו".

מרן החפץ חיים זי"ע בהקדמה לספרו משנה ברורה מביא את מאמר חז"ל, "אמר רב חסדא מאי דכתיב "אוהב ד' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב ד' שערים המצויינים בהלכה יותר מביתי כנסיות ובתי מדרשות והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד" ומוסיף להביא עוד מדברי הש"ך בשם הפרישה שצריך כל אדם ללמוד הלכות בכל יום כדי שהלימוד יביאנו לידי מעשה.

הדבר הראשון שצריכים לדעת הוא בענין קביעת עיתים לתורה הק', כתב המשנ"ב שאפילו שאדם לומד תורה בכל זמן שיכול, מכל מקום צריך לקבוע לו עת שלא יעברנו לעולם, ואם נאנס ולא למד באותה עת ילמד בלילה, וכתב עוד שם שלא יצא מביהכנ"ס שחרית מבלי שילמד לפחות פסוק אחד או הלכה אחד.

הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל אמר שמי שתורתו אומנותו לא צריך לקבוע עיתים אבל הוסיף שבבין הזמנים שלא לומד כל היום הוא לא יותר טוב מהאדם שעובד וחייב ג"כ לקבוע עיתים לתורה.

כתב הגר"א זצ"ל והובא באבן שלמה, הת"ח צריך שמירה יתירה מיצר הרע מפני שבו מתגרה ביותר, והוא אחת מטענות הפתאים הפורשים מלימודם באמרם שקשה להם לעמוד במלחמת היצר הרע, אבל באמת אין זה רק בתחילת לימודם אבל כשמתגדל בתורה ניצול מיצר הרע לגמרי, וגם אין צריך להיכנס לקדושה בדוחק, וגם יוכל לקפוץ בקלות ממדרגה למדרגה, וכל התחבולות של המידות שנאמר "בתחבולות תעשה לך מלחמה" והוא כל מסכת אבות, הכל במי שאין תורתו אומנותו אבל כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ומלבשתו ענוה ויראה וכו'.

כבר העידו חכמים, "אמר ר' שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה הוא שעוזר לו אינו יכול לו שנאמר ד' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו" וא"כ הרי אנו עומדים כל העת בקשרי המלחמה, זו היא מלחמה תמידית – מלחמת החיים, וכלי הנשק היחיד המתאים לזו המלחמה הלא הוא חרב דת תורתנו הקדושה, כמ"ש שם בהמשך הסוגיא "תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ וכו'.

הגאון ר' לוי רבינוביץ זצ"ל אמר פעם לאחד, כשאתה נמצא ברחוב ואין לך ראש ללמוד תורה אמור שלוש התיבות "אשרי יושבי ביתך", והרי בידך שלוש מצוות, שכל תיבה שבתורה היא מצוה, כל מילה הוא יהלום, כאשר נשים זאת על לב נבין שעצם הדבר שיודע האדם ללמוד דף גמרא או דיבור אחד של תוס' הרי זה שווה מיליונים וכי אין די בכך, אמנם אין ספק שעל האדם לעשות השתדלות ולהתאמץ כפי יכולתו וכמו שאמרו חז"ל "קנאת סופרים תרבה חכמה" אבל יחד עם זאת צריך לזכור בכל עת כי כל מה שמשיג הרי זה שווה כל הון דעלמא וכי מישהו יוותר על מיליון דולר בגלל שחבירו קיבל שני מיליון.

יש הרבה אנשים שאם אין להם יכולת להתעלות ולהגיע להיות הטוב ביותר (השפיץ) אז אינם משתדלים כבר מאומה, והיא דרך מופרכת מיסודה שאם אינו יכול להיות הכי גדול מכל מקום ישתדל לגדול כפי יכולתו וכוחותיו, על כל אחד לידע שכמה שהוא זוכה להתעלות הרי זה חשוב ביותר ובפרט שלאחר מכן נפתחים הכישרונות וזוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת.

וכידוע הסיפור מהרה"ק מקאז'ניץ זיע"א שפעם פגשו חברו מנוער שהיה רב בעיירה קטנה ותמה החבר שכפי מה שזכר כשלמדו יחד אצל רבם לא נפל בעבודתו מהרה"ק ולא היה פחות ממנו, שאלוהו כיצד נעשה אדם גדול בעל מדרגות רמות ואילו הוא נשאר רב בעיירה קטנה, והשיבו הרבי במשל לאחד שצריך לטפס על עץ גבוה הרי הוא מחפש כל העת ענף גבוה להיתלות עליו וכך הוא מנסה לעלות עוד ועוד, אבל כשאינו מוצא ענף גבוה להיתפס בו אזי ככל שמנסה לעלות הוא נופל בחזרה, וזה החילוק בינינו אתה עולה ונופל, עולה ונופל, לכך אתה נשאר תמיד באותה המדרגה אבל אני כשהחילותי לטפס על העץ וראיתי שאין במה להיתלות בשביל להתקדם ולעלות הרבה, חיפשתי אפי' ענף קטן ונמוך והתחזקתי בכל הכוחות לעלות עליו מבלי ליפול, ואז התאמצתי לעלות עוד ועוד.

וזהו סוד עליית האדם שלפעמים האדם מבקש להיות גדול וצריך ואם אינו מצליח הרי הוא נופל לגמרי מבלי דעת שיש עוד הרבה הרבה מדרגות באמצע, לפעמים יש אחד שאם אינו יכול ללמוד בעיון הראוי אינו לומד כלל, אבל יש ללמוד ממעשה זו שיש לעשות מה שאפשר ויש ללמוד כל העת ועל ידי כן יתעלה ויתפס באילן עץ החיים ויעלה מעלה מעלה בסולם העולה בית א-ל.

לפעמים אדם תוהה בעצמו מדוע לא זכה לכשרונות, ועליו לעמול בקושי רב על כל דבר לעומת חבירו שהולך לו הלימוד בקל, הנה כשאנו נמצאים בזה העולם אין לנו יכולת להבין מהו החשבון בכל דבר אבל יש לנו לידע שיש מנהיג לבירה והכל הוא עם חשבון מדוייק.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים