תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מה דין המכניס רק את ידיו לבית הכסא להוציא משם דבר מה
כללי
כותב החידוש: יוסף מולסון

מראה מקומות: שולחן ערוך סימן ד'

ראשית כל חלה עלינו חובת הביאור בדין הנכנס לבית הכסא ויצא בלא לעשות צרכיו. וזאת אשר העלתי במצודתי לאפס הפנאי.

פסק מרן בשלחנו הטהור (סימן ד' סעיף יח ), שהיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ צריך נטילת ידים, ומרן לא חילק בין אם נכנס ועשה צרכיו לבין אם נכנס ולא עשה צרכיו. ונראה שכוונתו שכל שנכנס צריך ליטול ידיו.

והנה כתב בזוהר הקדוש (בהקדמת ספר בראשית דף י' עמוד ב') וז"ל: "וכד עאל לבית הכסא לא יברך ולא יקרא בתורה אפילו מלה חדא עד דיסחי ידוי, ואי תימא בגין דמלוכלכים אינון, לאו הכי הוא, במה אתלכלכו, אלא ווי לבני עלמה דלא משגיחין ולא ידעין מיקרא דמאריהון, לא ידעי על מה קיימא עלמה, רוחא חדא אית בכל בית הכסא דעלמא, דשריא תמן ואתהני מההוא לכלוכא וטנופא, ומיד שרי על אינון אצבען דידוי דבר נש". ע"כ לשון הזוהר הקדוש. ופירושו: אדם שנכנס לבית הכסא לא יברך ולא יקרא בתורה כלל עד שיטול ידיו, ואם תמצא לומר שהטעם הוא משום שהתלכלכו ידיו, אינו כן, וכי במה התלכלכו? אלא משום שרוח רעה שורה בבית הכסא, הנהנית מאותו לכלוך וטינוף שבבית הכסא, ומיד כשנכנס אדם שם, שורה רוח רעה על קשרי אצבעותיו. וכך כתב גם מרן החיד"א (מחזיק ברכה סימן ד' סק"ו) שמה שנוטלים ידים זה משום רוח רעה השורה על הידים. והנה מדברי הזוהר הוכיח החיד"א (בספר ברית עולם על ספר חסידים סימן תתכג ), שאפילו אם לא עשה צרכיו שם ולא נגע בבשרו, רק על הכניסה בלבד שורה עליו רוח הסטרא אחרא, וצריך ליטול ידיו. ע"כ. ומצאתי בחפשי שגם בהגהות רבי עקיבא איגר (על שלחן ערוך סימן ד' סעיף לח ) כתב: "והיוצא מבית הכסא, לקח בידו קנוח לקנח וראה בעצמו שאינו צריך לבית הכסא ולא עשה צרכיו לא גדולים ולא קטנים, אעפ"כ לא יגע בספרים עד שירחץ ידיו. ע"כ לשונו. וכן כתב באליה רבה (סימן רכז סק"ו), ועיין עוד לאליה רבה (בסימן ד' סקי"ג ). וכך כתב גם בבן איש חי (פרשת תולדות שנה ראשונה אות טז'), שגם אם לא עשה שם את צרכיו אלא נכנס בשביל עסק אחר, צריך ליטול ידיו ג' פעמים לסרוגין, משום רוח רעה השורה שם, וכך כתבו גם המשנה ברורה (סימן ד' סק"מ ), והמאמר מרדכי לר' מרדכי אליהו (לימות החול פרק ב' סעיף כד), וכן בשלחן ערוך המקוצר (סימן מ' סעיף י').

וראה ראיתי כי בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ז' סימן ב') הוכיח מדברי המהרש"ם (ספר דעת תורה על או"ח), שאם נכנס כל גופו לבית הכסא ולא עשה צרכיו א"צ ליטול ידיו. אמנם רבו האחרונים המורים להחמיר בנידון זה.

ושוב אשוב למה שכתבתי בתחלה בענין המכניס רק את ידיו לבית הכסא, וראיתי לנכון להביא לכך מקור מהגמרא (מסכת ברכות דף כה עמוד א') העוסק בסוגיה זו. וז"ל הגמרא: "ידו מונחת בבית הכסא, אמר רב הונא מותר לקרות ק"ש, ורב חסדא אמר אסור לקרות ק"ש. ופירש רש"י בד"ה ידיו בבית הכסא- מחיצה יש בינו לבין בית הכסא, ופשט ידו לפנים מן המחיצה. ע"כ. ונ"ל שלפי מה שהתיר רב הונא לקרות ק"ש כשידו בתוך בית הכסא, משמע שאין רוח רעה שורה על ידיו למונעו מלקרות ק"ש. וכ"ש כשחזר והוציא את ידיו מבית הכסא.

וכתב בבן איש חי (פרשת תולדות שנה ראשונה אות טז ), שאם לא נכנס לבית הכסא כולו אלא רק הושיט את ידיו לשם, כיון שלא נכנכס כל גופו אלא רק מקצתו, שהם הידים בלבד, אין שורה עליו רוח רעה כמו כאשר נכנס כל גופו, ומספיק ליטול פעם אחת, והמחמיר לרחוץ ידיו ג' פעמים תבוא עליו ברכה.

ואמרתי אשימה עיני על מה שכתב בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ז' סימן ב') שציין לגאון המהרש"ם (בספר דעת תורה על או"ח ) שאם הכניס רק ידיו לבית הכסא ולא גופו לא צריך ליטול ידיו, והביא לכך ראיה מהגמרא בחולין (דף לג עמוד ב') לענין המכניס ידיו לבית המנוגע דאמרינן שם דכו"ע ביאה במקצת לא שמה ביאה וכו', וכן כתבו התוספות בשבועות (דף יז עמוד ב' ד"ה "אפילו") דבבית המנוגע כו"ע מודו דביאה במקצת לא שמה ביאה וכו'. ופסק לבסוף שלא צריך נטילת ידים אם הכניס רק ידיו לבית הכסא. אמנם כתב בכף החיים (סימן ד' אות סו ) שגם המכניס ידיו בלבד לבית הכסא צריך נטילת ידים, ויטול ידיו ג' פעמים.

ותבט עיני למה שכתב בפר מאמר מרדכי (לימות החול פרק ב' סעיף כט) שהמכניס רק ידיו לבית הכסא יטול ידיו פעם אחת, ונטילה זו לא חייבת להיות מכלי, והסיבה לנטילה זו הוא משום נדנוד רוח רעה, והמחמיר ליטול ידיו ג' פעמים תבוא עליו ברכה. ועיין בשו"ת יביע אומר (חלק ג' סימן א' אות א') שאם שלח את ידו מן החור לבית הכסא לא חוששים לרוח רעה. וע"ש.  

והנה כתב בשו"ת אור לציון (חלק ב' פרק א' שאלה יג) שאם הכניס ידו אחת לבית הכסא, או שחיכך בראשו בידו אחת יטול שתי ידיו, שמכיון שהנטילת ידים בזה משום רוח טומאה של בית הכסא, צריך ליטול ב' ידיו. ודחה את דבריו ר' עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר חלק ט' סימן קח או טו) ופסק שאין צריך להחמיר כל כך בזה, ומספיק ליטול היד שהכניס. ע"ש.

אהבת? שתף את החידוש

תגובה אחת

  1. יפה כתבת
    אבל צריך לעיין האם כל זה הוא רק בבית הכסא שלהם שהיה שם צואה וכדומה, או דהוא הדין בבית הכסא שלנו שאין בו לכלוך כלל, ויש לו דין דבית הכסא דפרסאי ואפילו קיל טפי.
    וראיתי בספרים אחרונים שמקילים בלית ברירה להוריד את כיסוי האסלה וליטול הידיים בתוך חדר בית הכסא, ועולה לנטילה ואין צריך ליטול ידיו שנית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים