תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מה נדר יעקב בבית אל?
בראשית
כותב החידוש: שפר בנימין סטולמן

מראה מקומות: בראשית כח, כ

אִם ִיהְּיֶה אֱלֹקים עִמָדִי ּושְּמָרַנִי בַדֶרֶ ך הַזֶה אֲשֶר אָנֹכִי הֹולְֵך וְּנָתַן לִי לחֶם לֶאֱכֹל ּובֶגֶד לִלְּבֹש וְּשַבְּתִי בְּשָלֹום אֶל בֵית אָבִי וְּהָיָה ה' לִי לֵאֱלֹקים (בראשית כח, כ) 

מה נדר יעקב בבית אל? 

בעצת אימו יצא יעקב מבאר שבע: "וְּעַתָה בְּנִי, שְּמַע בְּקֹלִי וְּקּום בְּרַח לְּך אֶל לָבָן אָחִי חָרָנָה. וְּיָשַבְּתָ עִמֹו יָמִים אֲחָדִים עַד אֲשֶר תשּוב חֲמַת אָחִיָך. עַד שּוב אַף אָחִיָך מִמְָּך וְּשָכַח אֵת אֲשֶר עָׂשִיתָ לֹו וְּשָלַחְּתִי ּולְּקַחְּתִיָך מִשָם לָמָה אֶשְּכַל גַם שְּנֵיכֶם יֹום אֶחָד" (בראשית כז, מג–מה). 

רבקה הייתה דמות דומיננטית בחייו של יעקב אבינו. בשל אהבתה את יעקב היא ייעדה לו את הברכות, וכן הניעה אותו לרכוש את הבכורה מעשיו, מאוחר יותר, הכריחה רבקה את יעקב להתחפש כדי שיזכה לקבל את הברכות מאביו. היא זו ששלחה אותו למצוא מקלט אצל אחיה בחרן, והיא זו שהבטיחה להחזירו בבוא העת. 

אולם, אם לא נסתמך על דרשתו של ר' משה הדרשן, שטען שרבקה פעלה להחזיר את יעקב ושלחה את דבורה שהייתה המינקת שלה, הרי שרבקה לא פעלה על מנת להשיבו. ה"ימים האחדים" שהזכירה רבקה התארכו לעשרים ואחת שנים. 

בדרכו לחרן, בבית אל, לן יעקב וחלם חלום. בחלומו ראה מלאכים עולים ויורדים בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יעקב הנמלט מאחיו, התבשר בחלומו כי הוא יזכה לליווי צמוד מה' בכל אשר ילך: הִנֵה ה' נִצָב עָלָיו וַיֹאמַר אֲנִי ה' אֱלֹהֵי אַבְּרָהָם אָבִיָך וֵאלֹהֵי ִיצְּחק הָאָרֶץ אֲשֶר אַתָה שֹכֵב עָלֶיהָ לְּ ך אֶתְּנֶנָה ּולְּזַרְּעֶָך: וְּהָיָה זַרְּעֲ ך כַעֲפַר הָאָרֶץ ּופָרַצְּתָ יָמָה וָקֵדְּמָה וְּצָפֹנָה וָנֶגְּבָה וְּנִבְּרְּכּו בְָּך כָל מִשְּפְּחֹת הָאֲדָמָה ּובְּזַרְּעֶ ך: וְּהִנֵה אָנֹכִי עִמָ ך ּושְּמַרְּתִיָך בְּכֹל אֲשֶר תֵלֵ ך וַהֲשִבֹתִיָך אֶל הָאֲדָמָה הַזֹאת כִי לֹא אֶעֱזָבְָּך עַד אֲשֶר אִם עָשִיתִי אֵת אֲשֶר דִבַרְּתִי לָ ְך (בראשית כח, יג–טו). 

חיזיון זה בישר ליעקב כי מכאן ואילך תתממש הבטחת ה' לסבו אברהם. מעתה אין ליעקב עוד צורך בהגנת אימו, שהרי ה' הוא המגן לזרע אברהם. משעה שהשיגה רבקה את ברכות יצחק ליעקב, תם תפקידה. משימתה הושלמה, ולכן, אין היא נזכרת יותר בהשתלשלות האירועים. 

מה, אם כך, ביקש יעקב בנדר התמוה שנדר כאשר התעורר מחלומו? במדרש ספרי מקשים: האם עלת על לב שהיה יעקב אבינו אומר: "אִם ִיהְּיֶה אֱלֹקים עִמָדִי ּושְּמָרַנִי בַדֶרֶ ך הַזֶה אֲשֶר אָנֹכִי הֹולְֵך וְּנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל ּובֶגֶד לִלְּבֹש וְּשַבְּתִי בְּשָלֹום אֶל בֵית אָבִי וְּהָיָה ה' לִי לֵאלֹקים", ואם לאו אינו לי לאֱ לֹהִ ים?! (ספרי, דברים, פיסקא לא). 

כידוע, בתורה קיימים סוגים שונים של נדרים, ובהם נדרי מצווה ונדרי איסור. נדרי מצווה – כשאדם מקבל על עצמו לעשות מעשה מסוים. נדרי איסור – כשאדם אוסר על עצמו הנאות מחפצים מסוימים. בעל המדרש הניח שיעקב נָדר נֶדר מצווה, ולכן הקשה – האם ייתכן שיעקב התנה קבלת מלכות שמיים בשובו בשלום? 

נראה להציע, שנדרו של יעקב היה נדר איסור. יעקב אסר על עצמו את הקשר התלותי עם אימו. בכך הכריז יעקב על התנתקותו מנעוריו התלותיים, ומעתה הוא שם ביטחונו בה' בלבד: וַיִדַר יַעֲקֹב נֶדֶר לֵאמֹר אִם ִיהְּיֶה אֱלֹקים עִמָדִי ּושְּמָרַנִי בַדֶרְֶך הַזֶה אֲשֶר אָנֹכִי הֹולְֵך וְּנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל ּובֶגֶד לִלְּבֹש. וְּשַבְּתִי בְּשָלֹום אֶל בֵית אָבִי וְּהָיָה ה' לִי לֵאֱלֹקים… (בראשית כח, כ–כא) 

במילים אלו אוסר יעקב על עצמו כל הנאה ממקור הלחם שהיה אוכל בעבר, וכל הנאה מהבגדים שהיה לובש טרם עזיבתו. משאת ליבו של יעקב היא שה' יהיה עימו, והוא זה שישמור עליו ויספק לו את כל מה שרבקה העניקה לו עד עתה. ושמא זו כוונת נעים זמירות ישראל, כשהגדיר את השינוי שחל בחיי יעקב בעקבות החלום שהוא חלם: "כִי יַעֲקֹב בָחַר לֹו יָּה יׂשְּרָאל לִסְּגֻלָתֹו" (תהלים קלה, ד). 

יעקב שבוודאי אהב את אימו, כפי שהיא אהבה אותו, בחר לאהוב את ה' בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. ובכך זכו צאצאיו: "כִ י לֹא יטֹש ה' עַמֹו וְּנַחֲלָתֹו לֹא יַעֲזֹב" (שם צד, יד).

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים