תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מה עניין רשב"י אצל הר סיני
ויקרא
כותב החידוש: שחר שמואל

מראה מקומות: מדרשי חז"ל

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ".

בפרשתנו, אומר הקב"ה למשה רבנו את מצוות השמיטה. אך בניגוד לכל שאר המצוות שנפתחו במילים- "וידבר ה' אל משה לאמר", כאן הפתיח קצת שונה למילים- "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור".

ושואל על כך רש"י הקדוש- הרי כל המצוות נאמרו למשה בסיני. ובאף מצווה לא נאמר בה באופן אישי שהיא ניתנה למשה בסיני, כי זה כבר ידוע וברור.
אז מדוע אם כן, את מצוות השמיטה, התורה כן הדגישה שהיא נאמרה למשה בסיני? ובלשונו של רש"י הקדוש- "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"

יש המון תשובות מעניינות בדבר שאמרו חז"ל:
א'- אומר "הבן איש חי", שכאן התורה באה לומר לעם ישראל- שלא תחשבו שרק בזכות העבודה שלכם, יש לכם פרנסה. כך שאם לא תעבדו בשנת השמיטה, אז יהיה לכם חיסרון בפרנסה. ההיפך הוא הנכון- "וציוויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלוש השנים".
ומניין התורה מביאה לכך ראיה?
ממעמד הר סיני.
כל אחד מההרים הגבוהים, טען שבגלל שהוא גבוה, אז עליו ראויה התורה להינתן. אך מכיוון שהקב"ה שונא כל גבה לב, לכן דווקא בגלל גובהם, הוא ללא נתן עליהם את התורה. לעומתם, בגלל שהר סיני היה הכי נמוך ושפל, לכן דווקא עליו ניתנה התורה.
ולכן הזכירה התורה את הר סיני במצוות השמיטה.

ב'- אומר המהר"ל, שכאן באה התורה לומר לגויים- שלא תחשבו שאלוקים מתעסק רק בדברים גבוהים ברומו של עולם. ואילו אל ענייני הארץ והחקלאות, הוא לא יורד.
כך שזה לא משנה מבחינתו, אם נעבוד בשמיטה או לא. ההיפך הוא הנכון- "מלא כל הארץ כבודו". ה' מסתכל על כל אחד מי עובד את האדמה בשמיטה ומי לא, ומשלם לכל אחד כגמולו.
ומניין התורה מביאה לכך ראיה?
ממעמד הר סיני. שם רואים איך למרות שהר סיני היה הכי נמוך, ה' בכול זאת ירד עליו לתת את התורה. ולכן הזכירה התורה את הר סיני במצוות השמיטה.

אך חשבתי לתת עוד תשובה שאותה אני רוצה לקשר לרבי שמעון בר יוחאי, שיום ההילולא שלו, חל כל שנה, בשבוע שתקרא פרשת בהר, ולשאול- מה ענין רבי שמעון אצל הר סיני?

אמרנו שבשביל לתת את התורה, הקב"ה בחר בהר הכי נמוך. למה?
אומרים חז"ל- כדי ללמד אותנו, שבשביל שהתורה תירד אלינו ותיכנס לתוכנו, עלינו להיות קודם כל בעלי ענווה ונמיכות קומה.

ואני חושב לחדד את הדברים עוד יותר ולומר:
המציאות מורכבת מחומר ורוח.
אז מצד אחד החומר והרוח לא יכולים אחד בלי השני (אם לא תהיה התורה הרוחנית, אז העולם החומרי יחזור לתוהו ובוהו.
ואם לא יהיה עולם חומרי, אז לא יהיה ניתן לקיים את התורה הרוחנית.
וכמו שניתן ללמוד מדברי המשנה שאומרת- "אם אין תורה, אין קמח. ואם אין קמח, אין תורה").
אך מצד שני, הרוח והחומר דוחים זה את זה, וכל אחד רוצה להדוף את השני ובכך לתפוס יותר מקום (וכמו שאמר ה' על בעל הגאווה- אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם. או אני, או שהוא).

במילים אחרות- ככול שיש יותר חומריות, יש פחות רוחניות. וככול שיש פחות חומריות, יש יותר רוחניות.

את החומריות, מייצג העפר. וכשיש המון עפר, אז נוצר הר. ואם כך, אז ככול שההר יותר גבוה, אז יש יותר חומריות.
ומכיוןן שהרוחניות והחומריות דוחים זה את זה, לכן התורה שהיא כולה רוחנית, לא יכלה להינתן על אף אחד מההרים הגבוהים שמייצג המון חומריות, אלא על הר נמוך, שמייצג מעט מהחומריות.

אם כן אז נשאלת השאלה- אם העפר מייצג את החומריות, והחומריות דוחה את הרוחניות, אז למה התורה לא ניתנה בעמק? בעמק אין בכלל עפר. הוא מלא ברוח, מלא ברוחניות.

אז התשובה הידועה היא, שההר מייצג גאווה. אז למרות שה' שנא כל גבה לב, אעפ"כ, תלמיד חכם, צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית מהגאווה. שנאמר "ויגבה ליבו בדרכי ה'".

אך ע"פ דברינו אני בא לומר, שהעמק שאין בו עפר, מסמל את החוסר חומריות.
ומה אמרנו בהתחלה?
שהרוחניות והחומריות לא יכולים אחד בלי השני (אם לא תהיה התורה הרוחנית, אז העולם החומרי יחזור לתוהו ובוהו). ואם לא יהיה עולם חומרי, אז לא יהיה ניתן לקיים את התורה הרוחנית.

לכן בשביל שיהיה ניתן לקיים את התורה הרוחנית, אז היה צריך להוריד אותה על הר נמוך שכן יש בו קצת עפר, שמסמל את החומריות, ולא בעמק שריק מעפר ואין בו חומריות.
כי בלי החומריות, אי אפשר לקיים את התורה.

ואם כך, אז אני שואל- מדוע בשביל לקבל את תורת הסוד, היה צריך רבי שמעון בר יוחאי, לרדת יותר למטה אל תוך המערה, אל תוך העפר?

אני חושב שזה משום, שהתורה שקיבלנו בהר סיני, זו תורה שבשביל לקיימה, צריך חומריות.
אבל את תורת הסוד, לא צריך חומריות, כי כל כולה רוחניות (כל הפעולות שלה- ביטול גזרות, קיבול תפילות ועוד, נעשות אי שם בשמים בצורה רוחנית).
וזו הסיבה שהמלאכים לא רצו במעמד הר סיני, שהקב"ה יתן למשה את תורת הסוד (הוד). כפי שאמרו לה'- "מה לילוד אישה ביננו, תן הודך (סודך) על השמים".

ובאמת המלאכים צדקו. לא מגיעה לנו תורת הסוד. למה?
כי אנו עסוקים בחומריות. ואילו תורת הסוד, כל כולה רוחניות. לכן היא צריכה להשאר בידיהם של המלאכים, שגם הם כל כולם רוחניות.

אך כשהגיע רבי שמעון בר יוחאי, (ובניגוד למשה רבנו שעלה על הר סיני, עלה על העפר, עלה על החומר, בא רשב"י) וירד אל מתחת לעפר, ובכך קבר את החומריות שלו באדמה.

כאן ה' הראה למלאכים שהנה, יש מישהו מישראל שמבטל מעצמו את החומריות. וברגע שהוא ביטל את החומריות, אז התפנה המון מקום לרוחניות. ולכן הוא זכה לקבל את תורת הסוד, שכל כולה רוחניות.

((( שימו לב שהמכנה המשותף בין המקובלים, שהם רזים וכחושים מרוב צומות, מחוסר שינה וסיגופים, שמטרתם היא לנתק את גופם מהחומריות. כי רק כך הם מפנים מקום לרוחניות ומגיעים להתעלות גדולה בתורת הסוד )))

וזהו שאמר רבי פנחס בן יאיר, כאשר הוא ראה את רבי שמעון יוצא מהמערה, ראה את כל גופו בקעים בקעים, מהעפר.
מיד הצטער רבי פנחס ואמר לו- אוי לי שראיתיך בכך.
אמר לו רבי שמעון- אשריך שראיתני בכך.
כי אם לא ראיתני בכך, אז לא היית מוצא בי כך.

ע"פ דברינו אני בא לומר, שרבי שמעון אמר לו- לתורת הסוד אפשר להגיע, לא ע"י כך שעולים על הר סיני. אלא ע"י כך שיורדים לעמק. ואת זה מסמלים הבקעים והעמקים שיש בגופי. רק בזכות כך, זכיתי לתורת הסוד.

ואם כך, אז יש לשאול- האם גם אנו צריכים לבטל את החומריות שלנו כמו שרבי שמעון עשה, כדי להגיע לתורת הסוד?

אפשר אולי לומר, שאת התשובה לשאלה הזו, ענה רבי שמעון לבנו רבי אלעזר- "די לעולם בי ובך".

ואם כך, אז אני רוצה להסביר אחרת את דברי הגמרא במסכת גיטין שאומרת- "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק", ולומר- הצרות שבאות על האדם, שורפים מאיתנו את החומריות. אז אם אתה מרגיש שהצרות מתרבות עליך עוד ועוד ומכסים אותך כמו העפר שכיסה את רבי שמעון במערה, אז תצעק לריבונו של עולם ותומר לו- רבי שמעון כבר כיסה את עצמו בעפר בשביל כולם. אל תכסה גם אותי בעפר. וע"י כך שתזכיר את רבי שמעון, ה' יוציא אותך מהעפר ויבטל מעליך את כל הצרות.

שהרי זה מה שאמר רבי שמעון בעצמו- "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין".

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים