תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מותר לשמוע תהילים מלווים בכלי נגינה בעומר או בבן המצרים
כללי
כותב החידוש: ניסים אטלן

מראה מקומות: מבוסס על פי כתבי הרה״ג שלום אטלן ראש בית ההוראה יוסף דעת

שאלה האם מותר לשמוע תהילים  מלווים  בכלי נגינה בעומר או בבן המצרים 

 .תשובה מותר. נימוקים במשנה סוטה דף מח, הובא משבטלה סנהדרין בטל השיר בבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין, וסמך לזה מהפסוק זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם ,ובגיטן  דף ז הובא שלחו לו למר עוקבא ,זמר מנין לנו שאסור ? שלח להם ,שנאמר אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, ומסבירה שם הגמרה לאסור אפילו שירה בפה ,וכן פסק הרמב"ם , בפרק ה' מהלכות תעניות ,וכן הבוא ברמב"ן בספר תורת האדם סוף ענין אבלות ישנה ,וכן כ"כ בספר הארוחות חיים בהלכות תעשה באב, ועיין בטור או"ח סי' תק"ס ס"ג שהביא מתשובת הרמב"ם דאפילו בפה אסור אף בלא משתה, וכ"כ בש"ע, שם ומקורו הוא על פי וברמב"ם הנ"ל, וכן הוא בב"ח שם ,וכן השל"ה במס' תענית ,והוב"ד בבאר היטב שם ס"ק ו', וכ"כ אחרונים .אולם הטור הביא בשם הירושלמי דוקא למי שרגיל בכך כריש גלותא דהוה קאיך ודמיך בזמרא, והביאו הרמ"א שם בשם יש אומרים. וכן היא שיטת רש"י ותוס' בגיטין דרק בבית המשתה על יין או שרגיל בכך כלשון הרמ"א כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר, וכלשון התוס' גיטין ז' א' ד"ה זמרא, "שמתענג ביותר" ובהגהות מרדכי ריש גיטין דדוקא במשתה בלא אכילה הוא דאסור שכן דרך עכו"ם אבל במשתה  של  אכילה  מותר,

ומובא גם במשנ"ב להלכה, ויש לאוסף את דברי הרמב"ם שם שכתב כבר נהגו כל ישראל לומר דברי שירות ותשבחות להשם יתברך אפילו על היין, וכן הוא ברי"ף בהלכות ריש פרק אין עומדין ,שכתב הא דאסרינן זמרא היינו כגון נגינות של אהבת אדם לחברו ,לשבחו על יופיו, אבל דברי שירות ותשבחות להשי"ת אין אדם מישראל נמנע מהם, וכ"כ בספר האשכול ע' כג בשם רבינו האי גאון, וכ"כ בספר המאורות ברכות לא, וכן הוא במאירי בגיטן וז"ל כל מיני זמר וכו' מ"מ כל שיש בו שבח ותהלה להשם יתברך ,כגון פיוטים ,מותר. הנה יצא לנו מכל האמור ששירים ותשבחות מותר לשמוע אפילו בכלי ניגנה כמבואר במאירי ,וכן דייק מר"ן הרב עובדיה בשו"ת יחוה דעת, וכ"ש דרך הרדי שאין זה בכלל הגזרה שיש לומר שדווקא שרואים את המנגן והזמר גזרו אבל שאין שרואים כלל המנגן ובא ממרחק רב עפ"י חדשות הטבע 

מיקרי פנים חדשות, ואינו בכלל הגזירה. והנה לגבי בן המצרים לא מצאנו לא בראשונים ולא במר"ן והרמ"א ,וסעתים מי שהחמיר בזה יותר משאר השנה ,אף שבספר לקט יושר כתב בשם רבו שהיה נימנע בימים הנ"ל אפילו בשבת משירה בפה, אין שום ראיה מזה כי יש לומר שהוא החמיר לעצמו בלבד. וכן ראיתי שכתב בדרך הגב בתורת המועדים ארבעה תעניות בדף קיח שלא מצינו מפרש למר" שלחן ערוך שאסר בזה, ונראה שהוא מדברי אביו, ע"ש, וכן מצאתי שכתב בשו"ת אור לציון חלק ג – הערות פרק יז א "שעצם איסור ריקודין ומחולות לא הוזכר כלל בדברי מרן, ולמרן לא אסור אלא נישואין ותספורת, וא"כ לא היה לנו לאסור לבני ספרד ריקודין ומחולות בימי העומר, ובפרט למי שקשה לו בלא זה, ולא היה מנהג בני ספרד כדעת המג"א שהחמיר בזה. והנה אף שהמ"א, שם והמשנ"ב ,והבן איש חי ועוד כתבו לאסור ריקודין ומחולות בימי העומר ,וכתב בעורך השלחן , ועוד שה"ה לשירה ,יש לומר שדווקא שרואים את המנגן והזמרה גזרו שיש בזה שמח גדולה ,אבל דרך הרדיו שאין כל כך שמח כמו שרואים אף המ"א וסיעתו יודה להקל, ואף שאגרות משה בחלק ו א"ח סימן כא כתב שיש להחמיר בזה בימי בין המצרים לכ"ע, וכ"כ בא"ח חלק א סימן קסו .וכ"כ עוד כמה אחרונים ,אין דברים מוכרחים, וכ"ש שהם הולכים בשיטת המ"א . מ"מ סוף דבריו היום נוהגים להחמיר ,אבל יש לומר שכול זה דווקא במנגינות שמחים שמביאם ליד שמח יתר ,אבל במנגינות שאין מבאים ליד שמח ריקודין ומחולות כמו שרגלים לעשות בתהילים המלווים בכלי נגינה או בתיקון הכלל בזה יש לומר לכ"ע שרי ,שהרי כתב המ"א שממנו יצוא מקור הדין שיש לאסור ריקודין ומחולות ומזה למדו כמה אחרונים לשירה ממילא יש לומר רק שירה שמביא ליד שמח אסור, וכן מצאתי שכתב בשו"ת מעיין אומר בהלכות ספרית עומר ששאל למר"ן הרב עובדיה על זה שאם מותר לשמוע תהילים מלווים בכלי נגינה ,והשיב לו שמותר ע"ש. וכן עיקר. לסכום מותר לשמוע לשמוע תהילים מלווים בכלי נגינה. מבוסס על פי כתבי הרה״ג שלום אטלן 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים