תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מחילת עוונות ע"י האמונה – ימים נוראים
אמונה ובטחון
כותב החידוש: רפאל יוסיפוב

מראה מקומות: (תענית ג', ח')

מחילת עוונות ע"י האמונה

הרב יהודה עדס ראש ישיבת 'קול יעקב' אמר באחד הפעמים בישיבה, על המעשה שמובא במשנה (תענית ג', ח') שחוני המעגל סרטט עיגול ועמד בתוכו ובזכות זה הצליח להוריד גשם "מה עשה, עג עוגה ועמד בתוכה, ואמר (לפניו), רבונו של עולם, בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן, עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. התחילו לירד בזעף. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים וכו'."

וצריך לברר מה העניין בעיגול "עג עוגה", לסרטט, ולעמוד בתוכו, וככה הצליח לפעול ישועה לעם ישראל ולהוריד גשם.

וכן יש לעמוד על העיקרון דאם פועלים ישועה מכח תנאי כל שהוא "נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן, עד שתרחם על בניך", א"כ מה העניין דווקא בעיגול, אולי מרובע או כל צורה או מצב כל שהוא.

אלא – מסביר הרב עדס – שכשחוני צייר עיגול ועמד בתוכו זה מרמז את הסובב, את מה שמסביבי, וכדי לפעול ישועות צריך להיות במצב של אמונה בכל כוחו בקב"ה, לדעת בהכרה מוחלטת שהשי"ת עשה עושה ויעשה לכל הברואים ואת כל המעשים, ושכל מה שיש מסביבי בין דברים טובים ולהיפך הכל מושגח ממנו ית', הבית שלי, החברים, ההורים, המחנכים, כל הסובב אותי וכן הלאה והלאה. וכשמגעים להכרה כזאת שבאמת הכל מושגח זה שלמות של אמונה, לדעת שהכל זה טוב, ואחרי שיודעים שהכל טוב אפשר לבקש רחמים ולפעול ישועות לפנים משורת הדין, עכתוה"ד.

וביותר עומק נראה לבאר ידוע שיש מושג בקבלה של תורת הקויים והעיגולים, והיינו בפשטות יש בחי' של קו, ישנו מהלך עשית מעשה טוב תקבל טוב, עשית דבר רע תקבל רע, והכל לפי המעשים, וזה נראה בחי' תורה. אולם יש בחי' של עיגול, והיינו עיגול זה סוד האחדות. כמו שלעיגול אין פינות והכל שלם הכל אחד, ככה ג"כ הנהגת הקב"ה שהכל מסובב ממנו והכל זה הוא, ואפס זולתו, ואנחנו לא פועלים כלום שבכלום, כמו שכותב ה'נפש החיים' שאם אדם יכיר ויאמין באמת שאין עוד מלבדו, ממילא מתבטלים כל המקטרגים וכל המפריעים, וזה נראה בחי' אמונה.

מרדכי אמר לאסתר "ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר וגו'" (אסתר ד', י"ג – י"ד), שלפי האמת את צריכה לתקן את שאול, לתקן את בית אביך, אבל אם לא תעשי לפי האמת, לפי בחי' קו, ההצלה תבוא ממקום אחר – והיינו מסוד העיגול האחדות. שהרי כבר בבריאת העולם הקב"ה קבע שאין מציאות לעולם בלא ישראל, לכן חייב שישראל ינצלו אבל לא בגללך אלא ה' יסובב שזה יגיע בצורה אחרת.

ולכן ג"כ כתוב בגמ' תענית (לא.) "אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ' (ישעיהו כ"ה, ט') ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", דהיינו שלעתיד לבוא שיהיה מלכות שלמה של הקב"ה, אחדות של מלכותו ית', הקב"ה יעשה לצדיקים מחול להינו מזיו שכינתו, דהיינו שהקב"ה יראה להם את המציאות האמיתית שהכל בחי' עיגול, והכל מסובב ממנו, וזה ההנאה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם לדעת מעשה שלו ושקרה לו הכל בהשגחה לטובתו.

א"כ שאדם חי במציאות שהכל באמונה שלא מקיים רק דיני התורה אלא כל מה שהוא רצונו ית' לפנים משורת הדין, ממילא נוהגים איתו לא בצורה דינית, בחי' קו, אלא בצורה של אמונה, לפנים משורת הדין, וממילא יכל חוני להוריד גשם.

וזה מה שחוני אמר שהוא מאמין שהכל מסובב והכל באופן אבסולוטי ממנו, דהיינו שהוא בחי' עיגול, ויכול לפעול ישועות, ולכן צייר דווקא עיגול,  שזה מסמל אחדותו ית'.

ולפי דברים אלו נבאר מהו המושג "מחילה", לבקש מהקב"ה שימחל לנו.

ידועים דברי הדרשנים שמחילה זה מלשון מחול – עיגול מפני שזה מסובב את הגלגל אחורה לכמו שהיה לפני העבירה והפגם.

אבל נראה שיש בזה יותר עומק, כדלהלן:

א. מחילה זה מלשון "מחול" – עיגול, דהיינו שמבקשים סליחה מהקב"ה מגיעים למצב של הכנעה וההתבטלות, והיינו אמונה, שהכל מושגח ומסובב ממנו ית', ומגיעים לבחי' עיגול, וכבר אפשר לבקש לבקש לפנים משורת הדין, שימחלו העוונות.

לפי זה ניתן לבאר מדוע תחילת הסליחות מתחיל ב'אנשי אמונה אבדו באים מכח מעשיהם' – שכשהם באמונה ממילא נמחל להם, מכח המעשים שלהם שהם שלא עושים רק מעשים מדיני בתורה אלא כל מעשה שהוא רצון ה', מתוך אמונה והכרה אמיתית שזה רצונו ית', ממילא הם לא צריכים לבוא ולבקש סליחה, כי אצלם הקב"ה מוחל להם לפנים משורת הדין, זה ההנהגה איתם. אבל היום שכבר אנשי אמונה – אבדו!, אז כבר אנחנו צריכים להתאמץ ולהתחנן שה' יסלח וימחל לנו. ולכן מתחילים דווקא עם קטע זה את הסליחות.

ב. טענת אדם הראשון לקב"ה הייתה "באת לתלות בי את העלילה" (תנחומא וישב ד') שהרי כבר הכל היה בחי' עיגול, מסובב ממך מראש, שאתה הבאת לי את עץ הדעת, ואתה הבאת לי אישה, וכבר כתבת בתורה "אדם כי ימות באוהל" (במדבר י"ט, י"ד) – שיש מציאות של מיתה. ועכשיו אתה בא ושופט אותי בבחי' קו, בדין תורה האם עשיתי טוב או לא, והרי כל ההנהגה עד עכשיו זה היה בחי' עיגול, ולא שייך לבוא ולתבוע ממני בדין תורה.

וזה ג"כ מה שאומר משה "ודי זהב" (דברים א', א') שגם רומז על חטא העגל, אבל גם טוען כלפי הקב"ה והרי סו"ס אתה זה שהבאת להם כל כך הרבה זהב, ולכן ג"כ כביכול אתה אשם שהם חטאו, וזה מעט סינגור עליהם.

ואפשר לבאר שמבקשים מחילה מהקב"ה, בעצם אומרים לקב"ה, 'והרי הכל ממך, שהכל מסובב על ידך, וגם המעשים שאינם טובים והגונים אחרי שהם נעשו, אם הם נעשו מתברר שסו"ס זהו רצונך, דאל"כ לא היו נעשים המעשים הללו, לכן תימחל לנו ואל תעניש אותנו'[1].

אע"פ שבשעת מעשה האדם היה בבחי' קו דהיינו שאם חטא אמור לקבל עונש, כיון שהיום מבקש סליחה ומחילה, נכנע לה' ית' ומאמין בו והיינו בחי' עיגול, שופטים אותו "באשר הוא שם" (בראשית כ"א, י"ז) לפי המציאות שלו עכשיו שהוא בחי' עיגול, וגם כלפי המעשים שנעשו כשהיה בבחי' קו, וכמבואר אצל ישמעאל שהיה רשע ועבר על ג' עבירות, ובכ"ז ה' חייה אותו שבאותה השעה היה בהכנעה ובתפילה והיינו אמונה, בחי' עיגול.

ג. ועל דרך הדרש יש לבאר, שמחילה זה נוטריקון "מוח לב". דהיינו שמבקשים שה' יעשה לנו השלטת השכל על הלב, שהרי כל יהודי מאמין בשכל, שהרי ממעט התבוננות בבריאה רואים את גודל השגחתו ית', רק הלב – היצה"ר והמידות, מפריעים לאדם, לכן מבקשים שיהיה שילטון של אמונה וממילא ימחל לנו העוונות כדפי' למעלה.

 

[1] יסוד זה מבואר בליקוטי הלכות (יו"ד סימני בהמה וחיה טהורה הלכה ד' אות ל"ט, מ"א, מ"ב), ובספר ישראל קדושים לרבי צדוק הכהן מלובלין אות ה' בד"ה 'וזהו הענני כבוד' לגבי שמשון.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

בענין רות: מואבי ולא מואבית

ואמרה האשה אמן אמן

בענין בתר מעיקרא

תורה מעוני סופו לעושר

תורה מעוני סופו לעושר

ספירת העומר וחוקות הגויים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים