תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

עולים ויורדים….
בראשית
כותב החידוש: שחר שמואל

מראה מקומות: מדרשי חז"ל

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש….. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"

 

יעקב עוזב את ארץ ישראל והולך אל בית לבן. ובחלומו הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיעה השמימה, עם מלאכים שעולים ויורדים בו. אז אם מדובר במלאכי שמים שבאו לשמור עליו כפי שה' אומר לו בהמשך החלום- "ושמרתיך בכל אשר תלך", אז ההיגיון אומר, שיותר נכון לומר שהמלאכים "יורדים ועולים בו". שהרי קודם המלאכים צריכים לרדת מהשמים, ורק לאחר מכן לעלות חזרה. אז למה נאמר כאן בצורה הפוכה, שקודם המלאכים עולים ולאחר מכן יורדים בו?

 

אלא מה, אומר המדרש על הפסוק "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח"- אם הפסוק אומר "אלה תולדות נח", אז היה מצופה שיאמר מיד את שמות ילדיו- "שם חם ויפת". מדוע אם כן, במקום זה, הפסוק אומר לנו את שבחיו של נח?

לומר לנו, שאלו תולדותיו האמיתיים של האדם- מצוותיו ומעשיו הטובים.

 

ומה אומרת המשנה במסכת אבות על מצוות ומעשים טובים?

"עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט (מלאך סנגור) אחד". ז"א שמכל מצווה שאדם עושה, נברא מלאך.

ורמז לכך, המילה "מצוה" = בגימטריה –  141 =  "מלאכים".

וכן, גם מכל ברכה או עניית "אמן" בקדושה, נברא מלאך.

ורמז לכך, המילה "אמן" = בגימטריה – 91 = "מלאך".

 

יוצא אם כך, שכמו שכל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, כך אפשר לומר גם על זה- כל מי שלומד תורה או עשה מצוה ונוצר מזה מלאך, אז הוא כאילו ילדו (את המלאך). ואם כן, אז המלאכים, הם בעצם תולדותיו (בניו) של האדם.

 

((( ע"פ זה אפשר אולי להסביר אחרת את דברי חז"ל שאמרו- "בן מזכה אב". הפשט הוא, שבשביל לזכות לעולם הבא, אז צריך מצוות. אז כל עוד האדם חי, אז הוא יכול לקיים מצוות ובכך לצבור זכויות לעולם הבא. אך אחרי שהוא נפטר לבית עולמו, אז הוא כבר לא יכול לקיים מצוות. אבל אם בניו, ימשיכו לקיים מצוות אחרי פטירתו, אז יחשב כאילו הוא ממשיך לקיים, וכך הוא ממשיך לצבור זכויות. יוצא אם כך, שהבנים מזכים את אביהם במצוות שהם מקיימים עבורו.

אך ע"פ דברינו, שאמרנו שהמצוות נחשבות הבנים של האדם, אז אפשר אולי לומר, שהבנים מזכים את האב, הכוונה שהמצוות עצמם שהאדם קיים, הן אלו שמזכים אותו לעולם הבא. )))

 

אך יש לדעת, שכשם שמכל מצווה שאדם עושה, נוצר מלאך (טוב), כך באותה מידה, מכל עבירה שאדם עושה, גם כן נוצר מלאך (רע), שנאמר "עשה אדם עבירה אחת, קנה לו קטגור (מלאך) אחד".

 

אז אם אנו מדברים על עבירות, אז אי אפשר שלא להזכיר את ה- סמ'.

חז"ל אומרים שיש לו שרשרת של שלושה תפקידים, ובכל תפקיד, יש לו שם אחר. הוא קודם יורד בתור יצר הרע, כדי להחטיא את האדם. ולאחר שהצליח, הוא עולה חזרה בתור השטן, כדי לקטרג עליו. ולאחר מכן הוא יורד חזרה בתור מלאך המוות, כדי לפגוע בו.

 

ולזה אני רוצה לחבר את דברי "אור החיים הקדוש", אך לפני כן אקדים את מה שאמרנו. אמרנו שהמלאך הוא כמו הבן של האדם, אז כמו שהבן יוצא דומה לאביו, כך המלאך יוצא דומה למצווה או לעבירה שממנה הוא נוצר.

אז אם האדם עשה מצוות צדקה, אז נוצר מלאך שהתכונה שלו היא- צדקה. ואם אדם עשה עבירה של פגיעה בזולת, אז נוצר מלאך שהתכונה שלו היא- פגיעה בזולת.

ע"פ זה מסביר "אור החיים הקדוש", איך פועל התגמול של מידה כנגד מידה.

אם עשית מצוות צדקה, ובכך יצרת מלאך שהתכונה שלו היא לתת צדקה, אז באותה מידה שנתת צדקה, כך אותו מלאך שיצרת, יתן לך צדקה.

ואם עשית עבירה של פגיעה בזולת, ובכך יצרת מלאך שהתכונה שלו היא לפגוע בזולת, אז באותה מידה שפגעת בזולת, כך אותו מלאך שיצרת, יפגע בך.

 

אז אם נחבר בין מה שאומר "אור החיים הקדוש", לבין מה שאמרו חז"ל על הסמ', הרי שאפשר לומר, שאותו שטן שעולה לקטרג על אותו אדם שחטא, זה לא הסמ', אלא זה המלאך שנוצר מהעבירה של אותו אדם שעשה.

ואותו מלאך המוות שיורד לפגוע באדם, זה גם לא הסמ', אלא זהו בעצם אותו מלאך שנוצר מהעבירה של אותו אדם שעשה.

 

וכמו שאמרנו, המלאך שנוצר מהעבירה, מקבל את התכונה של העבירה שממנה הוא נוצר. אז אם האדם עשה עבירה של פגיעה בזולת, אז נוצר מלאך שהתכונה שלו היא לפגוע בזולת. ולכן באותה מידה שאותו אדם פגע בזולת, כך אותו מלאך שהוא יצר, יפגע בו.

אבל מה, אותו מלאך לא ישר פוגע באותו אדם (שיצר אותו), אלא קודם עולה למעלה לשמים (בתור השטן) כדי לקטרג על אותו אדם- תראו אותי איך נוצרתי מהעבירה שהאדם עשה…

ואז לאחר שבשמים דנים את האדם על העבירה שעשה והוא יוצא חייב, אז נותנים לאותו מלאך, רשות לפגוע באותו אדם. ואז אותו מלאך יורד חזרה (בתור מלאך המוות), ופוגע באותו אדם.

 

אך יש לדעת, שכשם שכך זה פועל מעבירה, כך זה פועל גם במצווה. המלאך שנוצר מהמצווה, מקבל את התכונה של המצווה שממנה הוא נוצר. אז אם האדם עשה מצווה של עזרה לזולת, אז נוצר מלאך שהתכונה שלו היא לעזור לזולת. ולכן באותה מידה שאותו אדם עזר לזולת, כך אותו מלאך שהוא יצר, יעזור לו.

אבל מה, אותו מלאך לא ישר עוזר לאותו אדם (שיצר אותו), אלא קודם עולה למעלה לשמים כדי לסנגר על אותו אדם- תראו אותי איך נוצרתי מהמצווה שהאדם עשה…

ואז לאחר שבשמים דנים את האדם על המצווה שעשה והוא יוצא זכאי, אז נותנים לאותו מלאך, רשות להטיב לאותו אדם. ואז אותו מלאך יורד חזרה, ועוזר לאותו אדם.

 

מה רואים מכאן?

שמלאכים שנוצרים מהמצוות של האדם, קודם עולים למעלה (לסנגר עליו), ולאחר שמקבלים רשות בשמים, רק אז הם יורדים להטיב לו לאותו אדם שיצר אותם.

 

ע"פ זה מובן אולי מדוע נאמר "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו".

למה נאמר קודם עולים (מהארץ לשמים) ולאחר מכן יורדים (מהשמים לארץ)? כי לא מדובר במלאכי שמים (שנוצרו בשמים, כמו שהבאנו בחלק א'), אלא במלאכים שנוצרו מהמצות שיעקב עשה. אז מכיוון שהמלאכים נוצרו מהמצוות שיעקב עשה כאן בארץ, לכן מן הסתם המלאכים קודם כל צריכים לעלות מהארץ כדי לסנגר, ורק לאחר מכן לרדת מהשמים. למה? כדי להטיב ליעקב.

 

וזה מסביר את המשך הכתוב- "והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך…..והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". למה יעקב זוכה לכזו הבטחה של שמירה?

השמירה הזו, היא בעצם השמירה ע"י המלאכים שהוא ברא מהמצוות ששמר.

 

{{{ אז כמו שאמרנו את זה על המלאכים שנוצרו מהמצוות- שקודם הם עולים לשמים ולאחר מכן יורדים לארץ, כך אפשר לראות את זה אצל הסמ'.

אחרי שבתור יצר הרע, הוא הצליח להחטיא את האדם, אז הוא עולה לשמים בתור השטן, כדי לקטרג עליו. ולאחר מכן הוא יורד חזרה לארץ בתור מלאך המוות, כדי לפגוע בו. }}}

 

 

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים