תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

פרשת אחרי מות – "יכפר עליכם… לטהר אתכם" – עומק החסד שבכפרה
ויקרא
כותב החידוש: ישראל מאיר הריס

מראה מקומות: ויקרא טז,ל ; בראשית לב,כא ; וברש"י שם ; הרמח"ל מסילת ישרים פט"ז ; הסבא מנובהרדוק מדרגת האדם מאמר תקופות העולם

פרשת אחרי מות

"יכפר עליכם… לטהר אתכם" – עומק החסד שבכפרה

 

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאיכם לפני ה' תטהרו".

(ויקרא טז, ל)

"ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה".

(בראשית לב, כא)

וברש"י (שם): "אכפרה פניו, אבטל רוגזו, וכן וכפר בריתכם את מות (ישעיה כח, יח), לא תוכלו כפרה (שם מז, יא). ונראה בעיני, שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים, כולן לשון קינוח והעברה הן, ולשון ארמי הוא".

יום כיפור הוא יום כפרה וטהרה, ביום הזה הקב"ה מכפר על עם ישראל.

נראה להתבונן בפרשה זו בעומקה של כפרה. מהי כפרה? מהו שכתוב שהכפרה היא ב"לטהר אתכם"? ומהו הלפני ה' תטהרו?

כשאדם חוטא הוא יוצר מחיצה, הבדלה והפרדה, ניתוק בינו לבין הרבש"ע.

כאותו בן שסר מהדרך שחונך על ידי אביו, מגיל ילדות חונך לקיום תורה ומצוות, ובהגיעו לבגרות ולבר מצוות היתה ניכרת ירידתו.

האב חש פגיעה בכבודו, פגיעה בכל היקר והקדוש לו – החינוך לתורה ומצוות, ומיני-אז נוצרת מחיצה, ענן וערפל שמכסים את הקשר בינו לבין בנו.

האב מנסה ליצור קשר עם בנו בצורה טובה ובריאה, מנסה להרעיף עליו אהבה, אך ללא הצלחה.

הבן אף הוא חש במעשיו פגיעה באביו, נעשה הוא לפוגע ועם זה נבנית המחיצה מצד הבן. הוא חש בריחוק של אביו ונעשה הוא כנפגע, וכך הענן והערפל מכסה את הקשר, הבדלה ניתוק וריחוק.

מה איפה יוכל ליישר את העדורים? האיך יוכל הבן לחזור לחיק אביו ולאהבתו?

דרך החזרת הבן למוטב ע"י הסרת המחיצות בינו לאב

בפרשת פנחס (במדבר כח, טו) נאמר "ושעיר עיזים אחד לחטאת לה'", וברש"י: "ומדרשו באגדה, אמר הקב"ה, הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח (ספרי מג)".

ובמהר"ל (בגור אריה) כתב, וז"ל: "אין ספק כי לשון כפרה הוא לשון סילוק וקינוח וכפרה, וכדכתיב (בראשית לב, כא) 'אכפרה פניו', וכמו שפרש"י בפרשת וישלח (שם)".

וברש"י (שם) "אכפרה פניו, אבטל רוגזו וכו'. ונראה בעיני, שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים, כולן לשון קינוח והעברה הן, ולשון ארמי הוא". וכן פירש הרד"ק בספר השורשים (שורש כפרה) כי לשון כפרה הוא לשון הסרה.

כפרה – הסרה והעברה היא.

"שעיר עיזים אחד לחטאת לה'" – הביאו שעיר לכפרה עלי. כביכול יש לעם ישראל ענן וערפל, משהו שחוצץ בינו לבין הקב"ה שנוצר ממיעוט הירח.

ואת המחיצה הזו, את הענן הזה מבקש הקב"ה שיסירו עם ישראל בהביאם קרבן שעיר עיזים. הבאת הקרבן יוצרת קשר וקירבה בין עם ישראל להקב"ה, בנתינה כביכול, והעלאתו של הקרבן לריח ניחוח לפני ה', יש את הסרת והעברת המחיצה.

זו הדרך שיוכל האב להתקרב לבנו, וזו העיצה לחדור לליבו של השני, העברת והסרת החוצץ יביא לחידוש הקשר, לחיבור ואהבה.

וכיצד יעבירו, היאך יסירו את המחיצה שקיימת ועומדת?

יביאו "שעיר עיזים" – משהו קטן שינתן זה מזה יהווה את התחלת הסרת המחיצה, הנתינה, ההפסקה של הלקיחה תהווה את החיבור של הלבבות. את ה'והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם'.

נתינה של מתנה, נתינה של חיוך, של מבט בסבר פנים יפות, נתינה של מילה טובה תביא לקירבה וחיבור.

גודל החסד של כפרה ביום כיפור

"כי ביום הזה יכפר עליכם" – ביום כיפור הקב"ה בא לכפר, להסיר להעביר את אותם המחיצות, הענן והערפל שבינו לבין בנו – האיש הישראלי.

ובעל ה'ישמח משה' זצ"ל נשא משלו בגודל חסד ה' בכפרה והטהרה של יום כיפור.

משל לאדם, שנשפך על בגדו רוטב מאכל, הכתימם. ודאי שלא יצא כך לרחוב, אלא ינסה להעביר את הכתם במעט מים.

ואם מוזמן הוא לאירוע כלשהו, ישפשף ויכסכס את הבגד היטב, עד שהכתם יעלם במעט.

אבל אם הזמינוהו להופיע בפני המלך – אז ימסור את הבגד למכבסה, כדי שלא ישאר שום רושם מהכתם! וימסור למכבסה המעולה והטובה ביותר, שתסיר את הכתם לגמרי!

– מי יוכל לכבס ולטהר את העוונות והחטאים מכל וכל? איה המכבסה המעולה הזאת?

מה יוכל להסיר ולהעביר את הענן המכסה את הקשר בין האדם לקונו.

הרי זהו הקב"ה כביכול בעצמו!

כי ביום הזה 'יכפר', הקב"ה עצמו מנקה אותנו, מסיר ומעביר את הכתם המכסה את האדם, כדי שנוכל לגשת ולבוא כיאות וכראוי.

וזהו שאמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים.

ח"ו שישנה איזו מחיצה בין הקב"ה לאדם, אין הנמשל דומה למשל של אב ובן. בתפילת נעילה ביו"כ אנו אומרים "אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים" – כמשל רב החובל העומד על סיפון האוניה שלו וכשרואה שודד ים הנסחף בגלים הסוערים הוא מושיט לו יד וזורק לעברו חבל הצלה, אע"פ שבא השודד לחטוא כנגדו, לשודדו, מושיט את ידו להצילו אולי ישוב מדרכו הרעה וחיה.

כך הקב"ה, ברוב רחמיו ואהבתו מושיט יד לחוטא, מצידו אין כל ענן וערפל, אין מחיצה המבדלת, אין ניתוק קשר אלא רחמים רבים חסד ואהבה.

כל המחיצה וניתוק הקשר הוא מצידו של הבן.

הבן, החי את חייו בלקיחה, הרוצה שיתקיים רצונו ודעתו בכל חייו, ואם דבר לא הולך כשורה, אם נצרך הוא לתת כביכול לרבש"ע, להקריב משהו מרצונותיו וכוחות גופו ונפשו, תיכף הוא יוצר מחיצה, פירוד וריחוק. אם רוצה הוא לילך למקום כל-שהוא ונעשה פקק בדרך, הדרך מתארכת מכפי רצונו, מהתכנונים והצפויות שהיו לאדם, מיד הוא מאשים את כל הסובבים אותו, ומציאות בעולם היא מציאות שהרבש"ע גזר שיהיה בעולם, בכך נוצרת מחיצה בינו לבין הרבש"ע. הבן חש פגיעה, מכה, עונש על מעשיו הלא טובים שעושה. זה יוצר ניתוק.

את המחיצות הללו הקב"ה ברוב רחמיו בא להסיר ולהעביר ביום הכיפורים.

הסרת המחיצות ע"י טהרת מחשבת האדם

"לטהר אתכם" – "וטהר ליבנו לעובדך באמת" (מתוך תפילת ימים טובים)

אנחנו מבקשים שהקב"ה יטהר את ליבנו לעובדו. וביום כיפור הוא בא לטהר אותנו.

– טהרה, מהי?

הרמח"ל במסילת ישרים (פט"ז) כותב: "הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, וזה הלשון מצאנוהו אצל דוד, שאמר (תהלים נא, יב) 'לב טהור ברא לי אלו". ועניינה, שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה".

הדרך של הקב"ה לכפר, להסיר ולהעביר מליבו של האדם את המחיצה היא, על ידי שיטהר את מחשבותיו ויתקן את ליבו, את אותם מחשבות ומידות נפשו, אותו יצר, אותו צד חטא ותאוה שגורם לאדם להיות לוקח מהעולם, חי את חייו בתור 'אלוה' שאני ואפסי עוד, רצוני יעשה ולא רצונך.

את המחיצה הזו מסיר ומעביר הקב"ה, הענן והערפל מתמוססים והקשר של בן לאביו חוזר.

– והיאך האדם יוכל לטהר את מחשבותיו ולתקן את ליבו מאותה דרך חיים?

– איך ייהפך להיות בן המתרפק על חיקו של אביו?

אם יחיה האדם את חייו תדיר כ'לפני ה", שהכל בכל מכל כל אשר קורה בחייו, הינו מאת ה', בהשגחה פרטית מרבש"ע.

ההתבוננות במה שיש לו, בטוב שיש לו, מסירת חייו לרצון ה', לחשוב תדיר לעשות את רצונו, היא הדרך לחיות "לפני ה'", ואז האדם יזכה לטהרה ובכך לכפרה.

אותם רצונות וחשקים, כוחות נפש ומידות הנמצאים באדם ומונעים ממנו לעשות את רצון אביו שבשמיים. הלך-חיים של לקיחה במקום הלך-חיים של נתינה, של הקרבה, כל אלו הינם המחיצות, הענן והערפל, ובעבור זה, לצורך הסרה והעברה נתן הרבש"ע את יום הכיפורים מתוך אהבתו אותנו – "ותתן לנו ה' אלו' 'באהבה' את יום הכיפורים הזה וכו' למען נחדל מעושק ידינו ונשוב אליך 'לעשות רצונך' בלבב שלם".

התכלית היא בכדי שנגיע לביטול רצוננו בפני רצונו.

ומרן ה'סבא מנוברדוק' זצ"ל ביאר (במדרגת האדם במאמר תקופות העולם), שבמעמד הר סיני הגיעו כלל ישראל לדרגתו של אדם הראשון קודם החטא, ומבאר שזה במה שהקדימו 'נעשה' ל'נשמע', שההקדמה מורה על ביטול רצון האדם בפני רצונו של הקב"ה באופן מוחלט.

והיינו שבכדי לזכות לקבלת התורה צריך האדם להגיע לדרגה של ביטול גמור של רצונו.

"לעשות רצונו בלבב שלם" – בשני ייצרך ביצר טוב וביצר הרע. עם כל כחות נפשו שיחפצו בטוב.

ולפי"ז אפשר לבאר שאחר חטא העגל נצרכו כלל ישראל להגיע לכדי כפרה ביום הכיפורים. וזה שעלה משה רע"ה להר בר"ח אלול ושהה בו ארבעים יום עד יום כיפור, וביום כיפור ירד ונתן את התורה בלוחות שניות. והיינו שביום זה זכו לכפרה – הסרת והעברת המחיצות והמונעים שלהם.

ואפשר לבאר בזה גם את הקדמה ראש השנה ליום כיפור, שדוקא לאחר המלכת ה' עלינו ועל העולם יכול האדם לזכות לכפרה. מתוך אותה כניעה, השתעבדות ועמידה לפני ה' לקיום רצונו, אז יוסרו כל המחיצות בין האדם לקונו ובזה תהיה הכפרה.

יה"ר שנזכה ביום הכיפורים הזה, לבוא ולעמוד לפני ה', להנחיל בחיינו את אותה המלכת ה' שהמלכנו בראש השנה, ונזכה לכפר על חטאינו להיות קרובים ומאוחדים לאבינו שבשמיים, אמן.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים