תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

פרשת בראשית
בראשית

מראה מקומות: בראשית

ישרצו המים שרץ נפש חיה וכו' ויברא אלהים את התנינים הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת וכו' (א, כ, כא).

כתב רש"י, שרץ. כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ בעוף כגון זבובים וכו' וכל הדגים. ולקמן (פס' כד) כתב רש"י, ורמש, הם שרצים שהם נמוכים ורומשים על הארץ ונראים כאילו נגררים וכו', עכ"ל.

והנה יש לי מקום עיון בהאי ענינא, ובהקדים סוגיית הגמ' במס' נדה, דהנה דעת ר"מ (נדה כא.) דהמפלת כמין דגים אין לה דין יולדת וה"ה טהורה, והמפלת מין בהמה חיה ועוף יש לה דין יולדת והיא טמאה. ובגמ' (שם כב:) אי' א"ר יהודה אמר שמואל דטעמא דר"מ דהמפלת מין בהמה טמאה הואיל ונאמרה בו יצירה כאדם, ומקשה הגמ' אלא מעתה המפלת דמות תנין [שהוא דג גדול] תהיה אמו טמאה לידה הואיל ונאמר בו ויברא וכו' את התנינים הגדולים, ומסקנת הגמ' שם שילפי' בהמה בגז"ש מאדם, ואף דאיכא למפרך מה לאדם דמטמא מחיים, כיון שהיא גז"ש מופנה מב' צדדים, יעו"ש הפסוקים, ומקשה הגמ' דא"כ אף המפלת דמות תנין תהיה טמאה שהרי גם בו נאמרו ב' פסוקים, דכתיב ואת כל רמש האדמה (לקמן פס' כה), וכתיב ויברא וכו' את התנינים הגדולים, ומתרצת הגמ' דרמש דכתיב התם דיבשה הוא ולא נאמר על התנינים הגדולים, ע"כ סוגיית הגמ' הצריכה לעניננו.

ומלשון הגמ' בתחילה מבואר דהקושיא הייתה דהמפלת דמות דג תהיה טמאה כיון דנחשב הדבר שהפילה דמות "תנין", שהרי תנין דמות דג גדול הוא, ומשמע לכאו' דקרא דכתיב ויברא אלהים את התנינים הגדולים וכו' לא קאי על כל הדגים, וקשה שהרי כתב רש"י דשרץ כולל כל הדגים.

[והנה יש לעיין אם במאמר ישרצו המים שרץ נפש חיה נכללו גם התנינים הגדולים, דשמא י"ל דשרץ היינו דוקא דבר שאינו גבוה מן הארץ כדכתב רש"י, אבל תנינים שהם גדולים מאד, אינם נכללים במאמר זה, ושוב ראיתי שכן נקט הרשב"ם וז"ל, אע"פ שאמר הקב"ה ישרצו, שהם דגים שאינם גדולים כ"כ, אעפ"כ גם התנינים וכו' ברא עמהם, עכ"ל.

ומעתה י"ל דכוונת הגמ' לומר דתנינים דומים בבריאתם לאדם, דאין בהם מאמר, ועי' רש"י לקמן (פס' כז) שכתב על בריאת האדם, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים, יעו"ש, ואיברא דמפלת בהמה טמאה לידה אף דבבהמה נאמר מאמר, וא"כ י"ל דאף מפלת דגים תטמא והדק"ל, ובאמת דברים אלו עומדים בכבשונו של עולם], וצ"ת.

 

והנה כתב הרשב"ם דמאמר דישרצו המים שרץ נפש חיה, אינו כולל את התנינים הגדולים, אלא רק דגים שאינם גדולים כ"כ, ויל"ע בדבריו דהא בסוגיית הגמ' שם מבואר דקרא דאת כל רמש האדמה היה יכול להתפרש על בריאת התנינים [אי לאו דדחי' דרמש דכתיב התם דיבשה הוא], והרי על תיבת רמש פרש"י הם שרצים שהם נמוכים ורומשים על הארץ, ובהכרח צ"ל בזה כמש"כ המזרחי (פס' כ) לבאר הא דכתב רש"י שכל הדגים נכללו בתיבת שרץ, "כי הדגים אינם בעלי רגלים וראוי שיקראו שרץ בכללם", עכ"ד, ולפ"ז י"ל דאף התנינים הגדולים נכללים בתיבת שרץ ורמש, וצ"ת.

ולפי המבואר בגמ' דלשון רמש שייך גם על התנינים הגדולים, נמצא דמש"כ ויברא אלהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת וכו' לכאו' הוא לשון יתר, שהרי החיה הרומשת כוללת גם את התנינים הגדולים, ועי' ברמב"ן ובספורנו שהעירו בזה שייחס הכתוב בריאת בתנינים הגדולים לאלהים, יעו"ש, וה' יאיר עינינו.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

בענין רות: מואבי ולא מואבית

ואמרה האשה אמן אמן

בענין בתר מעיקרא

תורה מעוני סופו לעושר

תורה מעוני סופו לעושר

ספירת העומר וחוקות הגויים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים